14 jul
2020

600.000 euro boete: de GBA beboet Google Belgium voor het niet naleven van het recht om vergeten te worden*

*Deze beslissing werd geannuleerd door het arrest 2020/AR/1111 van het Marktenhof van 30 juni 2021.

De GBA heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd voor het niet naleven van het recht van een burger om vergeten te worden, nadat Google zijn verzoek had afgewezen om verouderde artikelen die zijn reputatie schaden uit de zoekresultaten te verwijderen. Tot op vandaag is dit de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd.


Verzoek aan Google Belgium om internetpagina's uit de zoekresultaten te verwijderen

De klager, die door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België, verzocht Google Belgium om de aan zijn naam gekoppelde zoekresultaten te verwijderen uit hun zoekmachine. Een deel van de pagina's die hij uit de zoekresultaten wilde laten verwijderen, betreft mogelijke banden met een politieke partij, die hij weerlegt, en een tweede deel heeft betrekking op een pesterijklacht tegen hem, die vele jaren geleden ongegrond is verklaard. Google besloot om geen van de betreffende pagina's uit de zoekresultaten te halen.

Recht om vergeten te worden

Wat betreft de pagina's over mogelijke banden met een politieke partij was de Geschillenkamer van de GBA van mening dat, gezien de rol van de klager in het openbare leven, het behoud ervan in de zoekresultaten noodzakelijk was in het algemeen belang en zij stelde aldus Google in het gelijk.

Wat betreft de pagina's over een klacht gericht tegen de klager, is de GBA van mening dat het verzoek om uit de zoekresultaten verwijderd te worden gegrond is en dat Google ernstig tekort schoot door dit te weigeren. Aangezien de verwijten gericht tegen de klager niet werden vastgesteld, oud zijn en waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de klager, moeten de rechten en belangen van de betrokkene prevaleren. Volgens de Geschillenkamer was Google bijzonder nalatig, aangezien het bedrijf over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren.

Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer:"Bij het recht om vergeten te worden moet een juist evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het recht van het publiek op toegang tot informatie en anderzijds de rechten en belangen van de betrokkene. Sommige van de door de klager aangehaalde artikelen kunnen als noodzakelijk worden beschouwd voor het recht op informatie, terwijl andere, die betrekking hebben op onbewezen pesterijen die ongeveer 10 jaar oud zijn, in de vergetelheid moeten kunnen raken. Door deze links - die de reputatie van de klager aanzienlijk kunnen beschadigen -  toegankelijk te houden voor de internetgebruiker via hun veelgebruikte zoekmachine, heeft Google duidelijk blijk gegeven van nalatigheid».

De sanctie: 600.000 euro boete

De GBA heeft dus een boete van € 600.000 opgelegd aan Google omdat zij de pagina's die verband houden met de verouderde klacht niet uit de zoekresultaten hebben verwijderd, voor het gebrek aan informatie aan de klager om deze weigering  te rechtvaardigen, alsook voor het gebrek aan transparantie in het aanvraagformulier voor verwijdering dat Google aanbiedt.

Ook gelast zij Google de verwijzing naar de betreffende pagina's in de Europese Economische Ruimte te staken en haar aanvraagformulieren voor verwijdering aan te passen zodat het duidelijk is welke entiteit of entiteiten verantwoordelijk zijn voor deze gegevensverwerking.

Deze boete aan Google is de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd. Tot op heden was de hoogste boete die door haar Geschillenkamer werd opgelegd 50.000 euro.

Hielke Hijmans vervolgt: "Deze beslissing is historisch voor de bescherming van persoonsgegevens in België, niet alleen vanwege het bedrag maar ook omdat ze ervoor zorgt dat de volledige en effectieve bescherming van de burger wordt gehandhaafd in dossiers van grote internationale groepen, zoals Google, waarvan de structuur zeer complex is. »

De bevoegdheid van de GBA ten opzichte van Google Belgium

In deze zaak argumenteerde Google dat de klacht niet gegrond was omdat deze tegen Google Belgium is ingediend, terwijl de verantwoordelijke voor de verwerking, niet de Belgische dochteronderneming van Google is, maar Google LLC, die in Californië is gevestigd.

De Geschillenkamer aanvaardde dit argument niet. Volgens haar zijn de activiteiten van Google Belgium en Google LLC onlosmakelijk met elkaar verbonden en kan de Belgische dochteronderneming bijgevolg aansprakelijk worden gesteld.

Dit is van cruciaal belang om te kunnen instaan voor een doeltreffende en alomvattende bescherming van de AVG aangezien het voor een nationale autoriteit in Europa niet eenvoudig is om doeltreffend controle uit te oefenen en sancties op te leggen aan een bedrijf dat in de Verenigde Staten is gevestigd.

Wel heeft de Geschillenkamer het argument van Google gevolgd dat zijn belangrijkste vestiging in Europa (Google Ierland) niet verantwoordelijk is voor de verwijdering uit de zoekresultaten.   

David Stevens, Voorzitter van de GBA: "Deze beslissing is niet alleen belangrijk voor onze Belgische burgers, het is ook een bewijs van onze ambitie om de online privacy samen met onze Europese collega-toezichthouders beter te beschermen. Concrete acties tegen dergelijke wereldspelers zijn daarom vereist. Op deze manier willen wij ook op Europees vlak actief bijdragen tot een echte cultuur van gegevensbescherming".

 

Raadpleeg beslissing 37/2020 via deze link (de beslissing is momenteel enkel in het Frans beschikbaar).

Interessante links