Actua

  • Ondernemingen maken handig gebruik van de AVG om, soms op agressieve wijze, professionals (bedrijven, ambachtslui, artsen, ...) te waarschuwen of angst aan te jagen teneinde via een website een helpdesk dienstverlening te verkopen om de naleving van de AVG te ondersteunen. Deze ondernemingen beweren soms zeer nauw samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit, wat niet het geval is. Laat u niet beetnemen !

  • Op 22 maart 2019 publiceerde de Gegevensbeschermingsautoriteit in het Belgisch Staatsblad de beslissing die het Algemeen Secretariaat heeft goedgekeurd op 16 januari 2019 met betrekking tot de lijst van verwerkingsverrichtingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) verplicht moet worden uitgevoerd. Deze lijst, eerder al gepubliceerd op de website van de GBA, zal op 1 april 2019 in werking treden.

  • Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De Autoriteit zal bepleiten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, en dat Facebook bevolen moet worden om de Belgische en Europese privacyregels te respecteren wanneer zij persoonsgegevens verwerkt door middel van haar cookies, social plug-ins en pixels.

  • Het ECGB heeft in het licht van de komende Europese en andere verkiezingen die in 2019 zullen plaatsvinden in de EU, een verklaring aangenomen over het gebruik van persoonsgegevens in het raam van de verkiezingscampagnes.

  • De impact van de Brexit is afhankelijk van de politieke onderhandelingen vòòr het verstrijken van de officiële datum van de Brexit die is vastgesteld op 31 oktober 2019. Gezien het huidig politiek klimaat zijn de twee volgende scenario's mogelijk: het akkoord met de Europese Unie wordt voor 31 oktober 2019 goedgekeurd, of niet. Wat zijn de gevolgen van een Brexit zonder akkoord?

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.