Actua

  • De definitieve versie van de richtsnoeren inzake gedragscodes en geaccrediteerde toezichthoudende organen is beschikbaar op de website van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, beter bekend als het EDPB. Gedragscodes zijn een instrument waarbij men zich vrijelijk kan aansluiten en waarmee een orgaan de conformiteit van haar verwerking met de AVG geheel of gedeeltelijk kan waarborgen.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit zal binnenkort haar Aanbeveling nr 02/2013 van 30 januari 2013 betreffende direct marketing updaten. Om de professionelen in de sector zo goed mogelijk te ondersteunen met zo nuttig en operationeel mogelijke informatie, start de Autoriteit van 12 juni tot en met 31 juli 2019 met een openbare raadpleging.

  • Op dinsdag 28 mei 2019, legde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerste financiële sanctie op sinds de inwerkingtreding van de AVG. Deze administratieve boete bedraagt 2000 euro en betreft het misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden. Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: de bescherming van gegevens is een zaak van ons allen maar de verwerkingsverantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vooral als zij een overheidsmandaat hebben.

  • Ondernemingen maken handig gebruik van de AVG om, soms op agressieve wijze, professionals (bedrijven, ambachtslui, artsen, ...) te waarschuwen of angst aan te jagen teneinde via een website een helpdesk dienstverlening te verkopen om de naleving van de AVG te ondersteunen. Deze ondernemingen beweren soms zeer nauw samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit, wat niet het geval is. Laat u niet beetnemen !

  • Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en eiste dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels naleeft. Vooraleer zich ten gronde uit te spreken, wil het Hof van Beroep er zeker van zijn dat de Autoriteit de procedure tegen Facebook kan voortzetten, gelet op de inwerkingtreding van de AVG op 25/05/2018. Het is om die reden dat het Hof van beroep heeft beslist om bepaalde vragen door te sturen naar het Hof van Justitie van Europese Unie.

Verwante website

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.