Actua

  • Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en eiste dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels naleeft. Vooraleer zich ten gronde uit te spreken, wil het Hof van Beroep er zeker van zijn dat de Autoriteit de procedure tegen Facebook kan voortzetten, gelet op de inwerkingtreding van de AVG op 25/05/2018. Het is om die reden dat het Hof van beroep heeft beslist om bepaalde vragen door te sturen naar het Hof van Justitie van Europese Unie.

  • Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag werd ook de AVG van toepassing. De Autoriteit kreeg een nieuwe samenstelling én nieuwe bevoegdheden. Op die datum hielden de Sectorale comités op te bestaan bij de GBA. De GBA ontving ook dubbel zoveel vragen en adviesaanvragen in vergelijking met 2017! Voor "Ik beslis" werden talrijke educatieve projecten over de AVG uitgewerkt en een ervan won zelfs een internationale prijs.

  • Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. De nieuwe leden van de GBA werden aangeduid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 24 april 2019 legden zij daar hun eed af.

  • Ondernemingen maken handig gebruik van de AVG om, soms op agressieve wijze, professionals (bedrijven, ambachtslui, artsen, ...) te waarschuwen of angst aan te jagen teneinde via een website een helpdesk dienstverlening te verkopen om de naleving van de AVG te ondersteunen. Deze ondernemingen beweren soms zeer nauw samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit, wat niet het geval is. Laat u niet beetnemen !

  • Op 22 maart 2019 publiceerde de Gegevensbeschermingsautoriteit in het Belgisch Staatsblad de beslissing die het Algemeen Secretariaat heeft goedgekeurd op 16 januari 2019 met betrekking tot de lijst van verwerkingsverrichtingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) verplicht moet worden uitgevoerd. Deze lijst, eerder al gepubliceerd op de website van de GBA, zal op 1 april 2019 in werking treden.

Verwante websites

ikbeslis.be

Een specifieke website over jongeren en privacy.

anthologieprivacy.be

Op deze website vindt u een overzicht van privacygerelateerde artikels.