Referentieteksten rond gegevensbescherming

Nationaal

De Gegevensbeschermingsautoriteit werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij Wet van 3 december 2017. Deze organieke wet regelt de structuur en samenstelling van de Autoriteit. Daarnaast vormen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet) de belangrijkste werkinstrumenten van de Autoriteit.

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GegevensbeschermingsautoriteitAlgemene Verordening GegevensbeschermingWet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (omzetting van de Verordening 2016/679)

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 20/12/2018 het reglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd. Het reglement van interne orde opgesteld door het directiecomité bevat de essentiële regels betreffende de werking van de organen en de termijnen binnen dewelke informatie, adviezen en goedkeuringen vermeld in de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit dienen te worden geleverd.

Reglement van interne orde

De AVG vereist eveneens een aanpassing van de sectorale wetten die de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet) als rechtsgrond hebben. De Ministerraad heeft hiervoor een voorontwerp van wet goedgekeurd tot oprichting van een informatieveiligheidscomité. In afwachting van de benoeming van de leden van dit informatieveiligheidscomité blijven het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en het Sectoraal comité van het Rijksregister tijdelijk verder functioneren in beperkte samenstelling en enkel met de bevoegdheden die zich krachtens de AVG niet bij de Gegevensbeschermingsautoriteit moeten situeren.

Europees

Ook op Europees niveau en op wereldschaal bestaat een wettelijk en normatief kader voor privacy- en gegevensbescherming. De onderstaande links brengen u meteen naar de voornaamste Europese rechtsinstrumenten.

Raad van Europa

Internationaal

Internationale normen

Internationale normen voor privacy- en gegevensbescherming in 2009 aangenomen tijdens de conferentie van commissarissen voor gegevensbescherming in Madrid.

OESO-richtlijnen

Richtlijnen van de OESO voor de bescherming van privacy en grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens.

Verenigde Naties

Referentieteksten over privacy- en gegevensbescherming aangenomen door de VN.