Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De organieke wet regelt de interne organisatie en werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

cDe leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer moeten nog door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd worden. Daarom werd er bij wet van 24 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 beslist dat de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gedurende deze overgangsperiode de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen. Het mandaat van de leden van de CBPL eindigt de dag waarop de leden van het directiecomité de eed afleggen en de verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn.