Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet)

De kaderwet voorziet in de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG, de omzetting van de Richtlijn 2016/680 voor de verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtsketen en de oprichting van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).

Daarnaast voorziet de kaderwet in afwijkende regelingen voor de autoriteiten buiten het toepassingsgebied van de EU (o.a. inlichtingen- en veiligheidsdiensten).