Wat is Europol?

Europol is de rechtshandhavingsinstantie van de Europese Unie. Het doel ervan is de wederzijdse samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen en te versterken met het oog op de preventie en bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit die twee of meer lidstaten schaden, van terrorisme en vormen van criminaliteit die een gemeenschappelijk belang schaden en die het voorwerp vormen van een beleid van de Unie, alsook de bestrijding ervan, zoals:

 • het terrorisme
 • drugshandel
 • illegale immigratienetwerken
 • valsmunterij (van de euro) en vervalsing van betaalmiddelen
 • mensenhandel, met inbegrip van kinderpornografie
 • illegale handel in voertuigen
 • witwasactiviteiten
 • handel in menselijke organen en weefsels
 • corruptie

Voor dit soort criminaliteit verstrekken de nationale politie- en handhavingsautoriteiten, die krachtens het nationale recht verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten in alle lidstaten, Europol relevante persoonsgegevens om Europol in staat te stellen zijn taken te vervullen. In dit verband fungeert het Agentschap als een informatiecentrum over criminele activiteiten en een expertisecentrum op het gebied van rechtshandhaving en verzamelt, bewaart, verwerkt, analyseert en wisselt het bijgevolg persoonsgegevens uit die door politie- en andere rechtshandhavingsinstanties worden verstrekt.

Europol heeft geen uitvoerende bevoegdheid en zijn ambtenaren mogen geen verdachten aanhouden of handelen zonder toestemming van de nationale autoriteiten. De steun van Europol bestaat echter uit instrumenten die kunnen bijdragen aan de maatregelen die de bevoegde nationale autoriteiten hebben ingevoerd. Het gaat om deze instrumenten:

 • een snelle uitwisseling van informatie tussen Europol en de nationale rechtshandhavingsautoriteiten
 • een verfijnde analyse van operationele en strategische informatie
 • deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams
 • verzoeken aan nationale autoriteiten om strafrechtelijke onderzoeken in te stellen die onder de bevoegdheid van Europol vallen
 • het bieden van coördinatie, deskundigheid, opleiding en technische ondersteuning voor onderzoeken en operaties binnen de EU
 • het verstrekken van strategische verslagen (bv. dreigingsanalyses) en criminaliteitsanalyses op basis van door de lidstaten verstrekte of uit andere bronnen verzamelde informatie en inlichtingen