Vragen naar het gerechtelijk verleden van de sollicitant

Dit is volgens de Privacywet in principe verboden.

Maar als het gaat over een beroep waarvan de wet eist dat de beoefenaar van dit beroep een blanco strafregister heeft of een strafregister vrij van bepaalde veroordelingen, kunnen deze vragen wel worden gesteld aangezien de antwoorden dan noodzakelijk zijn voor een correcte toepassing van die regelgeving. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een politieagent of personeel in bewakingsbedrijven.

In dat geval moet de werkgever van zodra hij weet dat de sollicitant beantwoordt aan de moraliteitsvereisten voor de vacature (omdat hij zich een uittreksel uit het strafregister liet voorleggen), beslissen om al dan niet over te gaan tot aanwerving. Hij heeft er daarentegen geen belang meer bij om die persoonsgegevens naderhand te bewaren.

De verwerking (bijvoorbeeld bewaring) van dergelijke gegevens is enkel mogelijk in een aantal limitatief opgesomde gevallen. De toestemming van de sollicitant is alvast geen rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens, want niet opgenomen in artikel 8 § 2 Privacywet. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van gerechtelijke gegevens is wel mogelijk op basis van artikel 8, § 2, b) Privacywet, maar dit artikel viseert specifieke arbeidssectoren (gerechtsdeurwaarder, politieambtenaar, privédetective,…).