Formulier voorafgaandelijke raadpleging

Dit formulier mag gebruikt worden voor alle voorafgaande raadplegingen over verwerkingen van persoonsgegevens met hoog restrisico, behalve voor de verwerkingen die zijn uitgevoerd door verwerkingsverantwoordelijken die de titels 2 en 3 moeten naleven van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gerechtelijke overheden, politiediensten, algemene inspectie van de federale politie en lokale politie, Cel voor Financiële informatieverwerking, Algemene administratie van douane en accijnzen, de Passagiersinformatie-eenheid, inlichtingen- en veiligheidsdiensten,...) of hun verwerker.

Vanaf het ogenblik dat uw dossier in orde is en mits  de Gegevensbeschermingsautoriteit van oordeel is dat de geplande verwerking in strijd is met de AVG, zal zij binnen maximum 8 weken een schriftelijk advies bezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Die termijn kan, naargelang de complexiteit van de geplande verwerking, met 6 weken worden verlengd. Er kunnen u steeds bijkomende inlichtingen worden gevraagd, als dat nodig blijkt om uw dossier in orde te brengen; wat de voormelde termijnen schorst.

 HOE MOET IK EEN VOORAFGAANDELIJKE RAADPLEGING INDIENEN?

Gelieve onderstaande formulier ingevuld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te bezorgen via mail : contact(at)apd-gba.be) of via de post : Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Voorafgaandelijke raadpleging indienen (Word)

Voorafgaandelijke raadpleging indienen (pdf)

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd

✅ HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER ?

Handleiding GEB

✅ BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE GEB

Themadossier GEB