Visie van de Autoriteit

De Autoriteit wil in haar denken en handelen bepalend zijn voor de evenwichtige vrijwaring van het fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze erkent de nood van de kennismaatschappij aan inzameling en verwerking van persoonsgegevens voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en weegt daarom in haar activiteiten de maatschappelijke en economische noden af ten opzichte van het fundamentele recht teneinde te komen tot een besluitvorming en privacybewaking die beide aspecten met elkaar verzoent.

De Autoriteit is zich ervan bewust dat aan elke gegevensverwerking risico's verbonden zijn op het vlak van privacybescherming, en onderstreept daarom het belang van een bewustmakende informatieverstrekking, aan zowel het datasubject als de verwerkers evenals van het inbouwen van waarborgen, inzonderheid op het vlak van informatiebeveiliging. Zij zal daarnaast aandacht hebben voor het feit dat de inzet van technologieën met en voor de verwerking van persoonsgegevens in de huidige samenleving een zeer belangrijke factor is voor de verhoging van het welzijn en de welvaart van de burgers.

De Autoriteit streeft ernaar de burgers in staat te stellen vertrouwen te hebben in die technologieën. Zij wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van eenieder om bewust om te gaan met zowel de eigen persoonsgegevens als deze van een ander. Daartoe draagt ze bij tot het sensibiliseren voor een bewust en veilig gedrag bij het vrijgeven en verwerken van persoonsgegevens. Ze wil het belang benadrukken van de vrijwaring en de naleving van de rechten van de betrokkene bij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, en wil de – openbare en private – verantwoordelijken voor de gegevensverwerking op een gezagvolle wijze aanzetten tot het nemen van alle maatregelen die moeten genomen worden op basis van een grondige risicoanalyse teneinde het grondrecht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven te vrijwaren.

De Autoriteit wil daarbij op nationaal en internationaal vlak optreden als een erkend leider. Ze wil haar stempel drukken op het uitdenken en ontwikkelen van relevante normen inzake informatieveiligheid en privacy, en de naleving ervan bewaken en bevorderen door middel van aangepaste controlemechanismen.

Teneinde een gepast antwoord te formuleren op de toenemende grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens, zal de Autoriteit vanuit haar positie als nationaal referentiecentrum intensief meewerken aan internationale, inzonderheid Europese, samenwerkingsverbanden die activiteiten ontwikkelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Ze waakt daarbij over een passende integratie van de impact van die internationalisering op de nationale gegevensverwerkingen.