Procedures

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgend de wet worden verwerkt. Ziehier de verschillende procedures waarover u beschikt.

Informatieaanvraag 

U wenst voor privé, professionele of acadamische doeleinden informatie te verkrijgen over de wetgeving inzake gegevensbescherming of nagaan of een situatie in overeenstemming is met de AVG.

Verzoek om bemiddeling 

U wordt geconfronteerd met een probleem inzake gegevensbescherming. U wenst de tussenkomst van de GBA nadat U uw rechten hebt uitgeoefend.

De Eerstelijnsdienst zal trachten een akkoord te bereiken tussen de partijen. Indien geen akkoord wordt bereikt, zal het formeel verzoek na uw toestemming worden omgezet in een klacht. De Geschillenkamer zal dan het dossier opvolgen.

Klacht 

U bent slachtoffer van een inbreuk inzake gegevensbescherming. Indien uw klacht betrekking heeft op de uitoefening van uw rechten, vragen wij u eerst uw rechten uit te oefenen voordat u een klacht indient. Indien uw klacht over een andere kwestie gaat (bijv: u vindt dat uw gegevens zonder uw toestemming worden verwerkt), dan kan het nuttig zijn eerst met de verwerkingsverantwoordelijke contact te zoeken, alvorens een klacht in te dienen.

Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht aan de Geschillenkamer overgedragen die het dossier verder opvolgt of seponeert. De Geschillenkamer kan verschillende sancties opleggen, waaronder een geldboete, maar is niet bevoegd om de betaling van een schadevergoeding te eisen. Met andere woorden, de inkomsten uit financiële sancties komen de klager niet ten goede.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Er zijn geen ontvankelijkheids-voorwaarden.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en een bewijs bevatten van de voorafgaande uitoefening van uw rechten bij de derde partij.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uw klacht moet gedateerd en ondertekend zijn, in het Frans, Nederlands of Duits opgesteld, een uiteenzetting van de feiten bevatten, en in voorkomend geval, een bewijs van eerdere uitoefening van uw rechten bij de derde partij.

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn bedraagt +/- 1 maand omdat het niet nodig is om contact op te nemen met een derde

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn bedraagt +/- 3 maanden omdat de behandeling een onderzoek vergt van de door de verschillende partijen meegedeelde stukken

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn kan langer zijn omdat soms een inspectie nodig is en er procedure-vereisten zijn, vooral vanwege vereisten van hoor en wederhoor, zoals de indiening van "verweermiddelen" tijdens de procedure en soms ook een hoorzitting.

De betrokken partijen hebben de mogelijkheid om het dossier te raadplegen en te kopiëren.

In praktijk

Stuur uw ingevuld formulier per mail naar contact(at)apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

In praktijk

Stuur uw ingevuld formulier per mail naar contact(at)apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

In praktijk

Stuur uw ingevuld formulier per mail naar contact(at)apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

Aanvraag opsturen

Bemiddeling aanvragen

Klacht indienen