Rechtskundig adviseur (code 2019 A1/1/N)

We zijn op zoek naar een Nederlandstalige contractuele medewerker - Rechtskundig adviseur. De inschrijvingen worden op 25/11/2019 afgesloten.

I. FUNCTIE

We zijn op zoek naar een Nederlandstalige contractuele medewerker – Rechtskundig adviseur  (code 2019 A1/1/N) voor een bepaalde duur (van 01/01/2020 t.e.m. 31/08/2020) voor de Geschillenkamer van de GBA.

De GBA is een onafhankelijk controleorgaan, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De GBA is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.  De opdracht van de GBA is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens.
De GBA wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.

De Geschillenkamer is het administratief geschillen orgaan van de GBA en is belast met geschilbeslechting en sanctie-oplegging. De kerntaak van de Geschillenkamer bestaat uit het afhandelen van mogelijke overtredingen van de AVG (inclusief zaken met een grensoverschrijdend karakter samen met toezichthouders in andere lidstaten) en de opvolging van deze zaken.
De Geschillenkamer bestaat uit een full-time voorzitter en zes part time leden, ondersteund door een griffie van thans acht personen

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 december  2019 zijn voldaan.

II. ALGEMENE VEREISTEN

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangeworven te worden:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

III. BIJZONDERE VEREISTEN PER VACANTE BETREKKINGEN

De gedetailleerde functiebeschrijving met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties, kan aangevraagd worden bij de Geschillenkamer van de GBA (litigationcamber@apd-gba.be) en is ook te consulteren op de website van de GBA, zoals hierna aangegeven.
 
Doel van de functie :

Als Rechtskundigadviseur bij de Geschillenkamer, verstrekt U van rechtskundig advies en oplossingen m.b.t. alle materies en dossiers van de Geschillenkamer.

Concreet bestaat het doel van de functie uit:

 • Juridische analyse en voorbereiding van de dossiers van de Geschillenkamer;
 • Ontwikkelen van een coherente procedurepraktijk en een consistente jurisprudentie;
 • Deelname aan de zittingen van de Geschillenkamer in functie van concrete dossiers;
 • Deelname aan projecten binnen het werkveld van de Geschillenkamer (+rapportering);
 • Waken over kennisopbouw en-overdracht. 

Specifieke competenties :

 • Je beschikt over een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.
 • Je beschikt over een basiskennis van informatiebeveiliging.
 • Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen.
 • Je bent oplossingsgericht en gedreven.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je bent innovatief ingesteld en hebt interesse voor privacygerelateerde en technologische ontwikkelingen.
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent bereid om samen met internationale collega’s in het buitenland aan opdrachten te werken.
 • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines.
 • Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken.
 • Je hebt goede redactionele capaciteiten.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt ervaring in vergadertechnieken en verslaggeving.
 • Je beschikt over zeer goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.

Bijzondere vereisten :

 • Master of licentiaatsdiploma in de rechten;
 • Functionele kennis van het Frans en Engels (in elk geval passief) is een troef.

IV. AANBOD

Arbeidsvoorwaarden
U wordt aangeworven in de graad van adjunctadviseur (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A1.
Weddeschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.7069) :  48.511 – 71.418 EUR

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een termijn van 6 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een termijn van 3 maanden).

V. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

VI. SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen.  De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een mondeling onderhoud.

VII. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : 25/11/2019

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een e-mail aan de Voorzitter van de Geschillenkamer, ter attentie van de heer Hielke Hijmans (litigationchamber@apd-gba.be).  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht. 

Bij ontvangst van uw kandidatuur zal u een melding van goede ontvangst worden gestuurd.
 
Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot litigationchamber@apd-gba.be. Het examenreglement is eveneens te consulteren op de website van de GBA : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/vacatures.