Directieassistent vertaler (code 2020-B8/1/3/N)

We zijn op zoek naar een Nederlandstalige contractuele medewerker - Directieassistent vertaler in het kader van een vervangingscontract van lange duur. Inschrijven kan tot 29 mei - 12u00.

1. ALGEMENE VEREISTEN

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangeworven te worden:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

De GBA is een onafhankelijk controleorgaan, ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De GBA is een federale entiteit met rechtspersoonlijkheid die erop toeziet dat de grondbeginselen inzake bescherming van persoosgegevens worden nageleefd.
De GBA wordt bijgestaan door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 juni 2020 zijn voldaan.

2. BIJZONDER VEREISTEN

De gedetailleerde functiebeschrijving met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties, kan aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de GBA (HR@apd-gba.be)) en is ook te consulteren op de website van de GBA, zoals hierna aangegeven.

3. DOEL VAN DE FUNCTIE

 • Vertalen van FR naar NL van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;
 • Vertaling van NL en FR naar EN van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;
 • Vertalen van EN naar NL van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede interne en externe werking van de GBA;
 • Vertalen van EN naar FR is een pluspunt maar geen verplichting;
 • Ondersteuning van het correcte gebruik van zowel de nationale talen als het Engels in de schriftelijke en mondelinge communicatie binnen de GBA.

4. SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Je hebt inzicht in de problematiek van de bescherming van persoonsgegevens en de regelgeving ter zake;
 • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven;
 • Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken;
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken;
 • Je beschikt over zeer goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.

5. BIJZONDERE VEREISTEN

 • Graduaat of bachelor in vertaling
 • De kennis van een vertaaltool is een pluspunt;
 • Vertalen van het EN naar het FR is een pluspunt.

6. AANBOD

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven als contractueel in de graad van directieassistent (niveau B8/1) met de bijhorende weddenschaal B8/1.
Wedenschaal B8/1: 23.785 – 41.742 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.7410) :  41.409 – 72.672 EUR

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een termijn van 6 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden).

7. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.
Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?
U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.
U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

8. SELECTIEPROCEDURE

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel worden uitgenodigd.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.  
Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. 

Het examen verloopt in twee fasen: een schriftelijke proef over de materie en daarna een mondelinge proef met een gedeelte over de materie en een gedeelte over de vereiste competenties en vaardigheden. 

De eerste schriftelijke proef wordt beoordeeld op 15 punten. De kandidaat moet 7,5 punten behalen om tot de volgende proef te worden toegelaten.  Dit deel zal gevolgd worden door het eerste deel van de mondelinge kennisproef over de materie (op 5 punten). Op het geheel, wordt de kennisproef over de materie ( schriftelijk en mondeling deel ) beoordeeld op 20 punten. Om te slagen dient de kandidaat minimum 12/20 te behalen.

Een tweede mondeling deel volgt waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.  De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld
profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding "geschikt”, “minder geschikt” of  “niet geschikt”. 

9. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : 29/05/2020 - 12u00

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie naar dit adres  : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam (telefoon : 02/274.48.23, e-mail : HR@apd-gba.be). De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de website van de GBA : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/vacatures.