Directieassistent Eerstelijnsdienst (code 2020 B81/1/F)

De Gegevensbeschermingsautoriteit zoekt een Franstalige contractuele medewerker – directieassistent bij de Eerstelijnsdienst voor onbepaalde duur. De inschrijvingen worden op 31 januari 2020 afgesloten.

1. ALGEMENE VEREISTEN

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangeworven te worden:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

De GBA is een onafhankelijk controleorgaan, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De GBA is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.  De opdracht van de GBA is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens.
De GBA wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 februari 2020  zijn voldaan.

2. SPECIFIEKE VEREISTEN

De gedetailleerde functiebeschrijving met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties, kan aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de GBA (elisabeth.nam@apd-gba.be) en is ook te consulteren op de website van de GBA, zoals hierna aangegeven.

3. DOEL VAN DE FUNCTIE

Als dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie, het analyseren van regelgeving, van interne procedures, het openen, afsluiten, opvolgen, het formuleren van conclusies en het klasseren van de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent, onder andere met betrekking tot:

 • Behandelen van verzoeken betreffende de rechten en plichten inzake gegevensbescherming;
 • Opstarten van bemiddelings- en klachtenprocedures;
 • Sensibilisering bij het publiek van alle aspecten van gegevensbescherming.

4. SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • U hebt synthetisch en analytisch vermogen;
 • U bent erop gericht om oplossingen te vinden;
 • U neemt graag initiatieven;
 • U werkt graag in team maar u kunt ook zelfstandig werken;
 • U bent georganiseerd en houdt van nauwgezet werk;
 • U bezit goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

5. BIJZONDERE VEREISTEN

 • Bachelor diploma;
 • Ervaring in de rechtspraktijk en/of administratief beheer;
 • Kennis of interesse voor nieuwe technologieën;
 • Praktische kennis van de tweede landstaal of de bereidwilligheid om kennis hiervan te verwerven.

6. AANBOD

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven in de graad van directieassistent (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B8/1.  
Weddeschaal B8/1 : 23.785 – 41.742 EUR (100 %) – geïndexeerd (1.7069) :  40.598 – 71.249 EUR

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een termijn van 6 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een termijn van 3 maanden).

7. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?
U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

8. EXAMENPROCEDURE

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen.  De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge  proef.

Tijdens de mondelinge proef wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. Om te slagen dient de kandidaat minimum 12 punten te behalen op de mondelinge proef.
 
De beoordeling van de vereiste generieke en specifieke competenties gebeurt door afweging ten opzichte van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde.  Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep een eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal verkregen punten.  Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

9. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : 31/01/2020

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de GBA, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De datum van poststempel geldt als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de  website van de GBA : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/vacante-betrekkingen.