Uw rechten bij SIS II-verwerkingen

De Schengenreglementering erkent, in toepassing van de gegevensbeschermingsprincipes, dat de betrokken personen bijzondere rechten hebben, ongeacht of zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Schengenruimte. Het betreft het recht op toegang, verbetering en schrapping van de persoonsgegevens.

Het recht op toegang bestaat voor iedere persoon die verzoekt toegang te hebben tot de hem betreffende informatie in het bestand. Dit grondbeginsel van de gegevensbescherming stelt de betrokken personen in staat om een controle uit te oefenen op hun persoonsgegevens die door derden worden bijgehouden.

In dit recht wordt uitdrukkelijk voorzien door de Schengenreglementering en het wordt aangevuld met het recht op verbetering indien de persoonsgegevens opgenomen zijn als gevolg van een feitelijke dwaling, en met een recht op schrapping indien de persoonsgegevens werden opgenomen als gevolg van een rechtsdwaling.

Elkeen die zijn toegangsrecht wil uitoefenen, kan zich richten tot de bevoegde autoriteiten van het Schengenland van zijn keuze. In België is het Controleorgaan op de politionele informatie bevoegd. Het toegangsrecht wordt uitgeoefend conform het nationaal recht van het land waaraan het verzoek is gericht. In sommige landen is het recht op toegang rechtstreeks, in andere onrechtstreeks. Meer informatie vindt u in de "Gids voor de uitoefening van het recht op toegang" (in het Engels) van de Cöordinatiegroep voor toezicht op SIS II (dit document vermeldt nog niet de bevoegdheid van het Controleorgaan op de politionele informatie voor de uitoefening van het recht op toegang tot SIS II in België - zie hiervoor Uw rechten uitoefenen in België).

Ieder die het wenst kan bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit van de verschillende Schengenlanden inlichtingen krijgen over welk toegangs- en verbeteringssysteem wordt toegepast.