Een afgewogen belang

Het verkrijgen van de toestemming blijft een best practice, maar direct marketing is ook toegelaten in geval van een afgewogen belang.

Het betreft hier een belangenafweging tussen enerzijds het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (u die direct marketing verstuurt) en anderzijds het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon.

Deze belangenafweging zal geval per geval moeten gemaakt worden. Het volstaat niet dat u als onderneming een eigen belang inroept, zoals bv. vrijheid van handel, of als vereniging verwijst naar de verwezenlijking van uw doelstellingen.

Wat van belang is, is vooral dat het inroepen van een gerechtvaardigd belang op zichzelf niet doorslaggevend is. Louter op deze grondslag een beroep doen, legitimeert dus niet noodzakelijk de verwerking. Het bestaan van een evenwicht tussen de verschillende belangen kan natuurlijk makkelijker aangetoond worden wanneer er tussen u als verantwoordelijke voor de verwerking en de betrokkene reeds een relatie van enige betekenis bestaat (een eenmalig, vluchtig contact legt weinig gewicht in de schaal in vergelijking met een langdurige contractuele relatie).

Het afwegen van bovenstaande belangen is een continue zorg, met andere woorden er is niet één welbepaald tijdstip waarop de afweging dient te gebeuren, en veronderstelt dat u ook de andere bepalingen van de Privacywet naleeft. Sommige stappen dient u te verrichten voor de aanvang van de verwerking (bv. aangifte doen bij de Autoriteit indien vereist, de nodige maatregelen nemen voor de beveiliging van de gegevens, de nodige contractuele afspraken maken met eventuele onderaannemers). Aan andere verplichtingen moet voldaan worden gedurende of na afloop van de verwerking (bv. duidelijke informatie verstrekken, gevolg geven aan het recht van verzet, schrappen van gegevens na afloop van de bewaringstermijn).

De Autoriteit is van oordeel dat een gepast evenwicht in de praktijk verre van evident is bij bijvoorbeeld een handel in adresgegevens en profielen.

Zij aanvaardt daarentegen wel dat het afgewogen belang een grondslag kan zijn voor het reeds eerder aangehaalde "customer relationship management", zoals bijvoorbeeld: een tevredenheidsonderzoek bij eigen klanten specifiek over producten en diensten die zij afnemen, prospecten op de hoogte brengen van nieuwe promoties indien zij hieromtrent in het recente verleden reeds contact hadden met de onderneming en een uitnodiging sturen aan al dan niet voormalige klanten om hun contract te verlengen of te hernieuwen.