Uw toestemming

Toestemmingsvoorwaarden

Uw ondubbelzinnige toestemming vormt een van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming, die u overigens op elk ogenblik kan intrekken, moet evenwel aan enkele voorwaarden voldoen.

De toestemming moet rechtstreeks van u komen. De Autoriteit geeft er de voorkeur aan dat toestemming verlenen een positieve handeling veronderstelt, zoals bv. een vakje aankruisen in een formulier. Dit zal immers achteraf minder aanleiding geven tot betwisting over de geldigheid van deze toestemming.

Uw toestemming moet vrij zijn. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld moet kunnen meespelen met een wedstrijd om een geschenk te ontvangen (bv. een dvd, een cd, een kortingsbon, ...) zonder dat u verplicht wordt om tegelijkertijd met deze wedstrijd uw gegevens door te geven met het oog op het (later) ontvangen van direct marketing. Beide elementen (enerzijds deelname aan de wedstrijd en anderzijds instemming met het ontvangen van direct marketing) moeten met andere woorden los van elkaar staan.

Uw toestemming moet bovendien specifiek zijn. Dit houdt in dat de toestemming specifiek moet te maken hebben met de concrete direct marketing. Daarom is het bijvoorbeeld onvoldoende louter te verwijzen naar de verplichte informatie (waarvan u nog niet weet wat die is of wie die moet verstrekken) in de algemene voorwaarden.
Ten slotte dient uw toestemming op informatie te berusten. De informatie die u krijgt hangt af van hoe uw gegevens verkregen werden: rechtstreeks of niet rechtstreeks bij u.

Soms is toestemming noodzakelijk

In de hieronder opgesomde gevallen is de Autoriteit van oordeel dat uw toestemming noodzakelijk is:

  • bij het toesturen van gepersonaliseerde boodschappen per e-mail, sms, mms, fax of door middel van geautomatiseerde oproepsystemen vereist bijzondere wetgeving uw toestemming. Dit wordt "opt-in"  genoemd. In een aantal gevallen is deze voorafgaande toestemming echter niet vereist en kan u zich enkel nadien verzetten, wat "opt-out" wordt genoemd. Aangezien dit een bevoegdheid is van de FOD Economie kan u hierover meer informatie terugvinden in hun brochure "de spamming in 24 vragen & antwoorden";
  • wanneer er gevoelige gegevens over u verwerkt worden (bv. uw gezondheidsgegevens, uw politieke opvattingen, uw afkomst) is uw schriftelijke toestemming vereist;
  • wanneer de beoogde directmarketingactiviteit niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor uw gegevens werden ingezameld. Een hergebruik van openbare bronnen (bv. berichten in de geschreven media of informatie die beschikbaar is op het internet) met het oog op direct marketing is bijvoorbeeld niet verenigbaar;
  • wanneer u minderjarig bent;
  • wanneer er sprake is van "virale marketing". Dit is een duur woord voor iemand aansporen om persoonsgegevens van vrienden of kennissen vrij te geven voor direct marketing. Zo gebeurt het regelmatig dat men u vraagt om namen, adressen en/of telefoonnummers van vrienden en/of kennissen door te geven in ruil voor een geschenk of een korting. Nochtans is het evenwicht hier zoek, omdat de betrokken vrienden en/of kennissen doorgaans niet geïnformeerd worden en ook hun toestemming niet kunnen geven, zodat zij geen controle meer hebben over verwerkingen van hun eigen persoonsgegevens.

Soms is toestemming aangewezen

In een aantal andere gevallen, en gelet op het gevoelig karakter van bepaalde directmarketingactiviteiten, is het aangewezen dat die slechts met uw toestemming gebeuren, in het bijzonder:

  • bij adressenhandel. Dit houdt in dat uw contactgegevens gecommercialiseerd worden. Hieronder vallen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden of de verwerking van uw persoonsgegevens in opdracht van derden (bv. verhuur van gegevens). Adressenhandel verloopt vaak via professionele tussenpersonen, waarbij dikwijls uit verschillende bronnen adres- en/of profielgegevens worden verzameld en gecommercialiseerd;
  • bij profilering;
  • bij handel in persoonsprofielen.