Een uittreksel over iemand opvragen

De mogelijkheid om over iemand een uittreksel of getuigschrift uit het bevolkingsregister te krijgen, is vrij vaag geformuleerd in de regelgeving.

Een omzendbrief gaat dieper in op deze problematiek en stelt dat het merendeel van de aanvragen bij de gemeenten handelt over "het opsporen van het adres van een in gebreke gebleven schuldenaar door de schuldeiser, die hierbij rechtstreeks of via een tussenpersoon optreedt of, over het algemeen de betrekkingen tussen de schuldeiser en de schuldenaar". Net daarom krijgen vele gemeenten vragen van bijvoorbeeld incassobureaus.

Belangrijk is dat diegene die een uittreksel vraagt  in het schriftelijk verzoek de bepaling moet vermelden op basis waarvan hij over het gevraagde uittreksel/getuigschrift moet kunnen beschikken. Zo kan de gemeente enerzijds controleren of de verzoeker over een wettelijke basis beschikt om hem het gevraagde uittreksel/getuigschrift te verstrekken, en kan ze anderzijds een uittreksel afleveren dat enkel relevante informatie bevat.

De motivatieplicht van advocaten en gerechtsdeurwaarders is beperkter, in die zin dat ze enkel moeten vermelden dat het attest bijvoorbeeld voor een gerechtelijke procedure bedoeld is.