Toegang tot het Schengen informatiesysteem

De uitoefening van het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van SIS II verschilt naargelang de signalering wordt verwerkt om een toegang of verblijf in het Schengengebied te weigeren of voor een politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Als uw aanvraag betrekking heeft op een signalering om de toegang of verblijf in het Schengengebied te weigeren op grond van een administratieve beslissing van de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, moet ze naar dit adres worden gestuurd:

Dienst Vreemdelingenzaken
Bureau CSIS
Pachecolaan 44, 1000 Brussel
e-mail : csis@ibz.fgov.be

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag antwoordt of als het antwoord niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit.

Indien uw verzoek betrekking heeft op een andere signalering van de Belgische autoriteiten (in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken), moet het worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (COC):

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvensestraat 48, 1000 Brussel
e-mail : info@controleorgaan.be

Het Controleorgaan op de politionele informatie deelt in beginsel alleen aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties zijn uitgevoerd.

Indien de signalering door een andere lidstaat is ingevoerd, dient het verzoek aan de bevoegde instantie te worden gezonden overeenkomstig de procedures die zijn opgenomen in de gids voor de uitoefening van het recht van toegang.

Voor de aanvraag tot het uitoefenen van rechten bij de Dienst Vreemdelingenzakenen het Controleorgaan op de politionele informatie, gelden ontvankelijkheidsvoorwaarden: Ze moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend zijn door de betrokkene of zijn advocaat. De betrokkene moet ook zijn of haar identiteit bewijzen door een kopie van een identiteitsbewijs (recto verso) bij te voegen. Een advocaat moet zijn hoedanigheid bewijzen en ook de volmacht van zijn cliënt bijvoegen. Het verzoek moet duidelijk het doel van het verzoek vermelden, met inbegrip van het soort signalering waarop het verzoek betrekking heeft. Bij gebrek aan deze elementen kan het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

Nuttige link

  • Website van het COC (binnenkort beschikbaar)