Onrechtstreekse toegang tot het Schengen informatiesysteem

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, moet de aanvraag tot uitoefening van het recht van toegang, rectificatie en uitwissing van SIS II - waarvoor het Bureau NS-SIS II van de Federale Politie op nationaal niveau verantwoordelijk is - gericht worden aan het Controleorgaan op de politionele informatie (Leuvensestraat 48, 1000 Brussel - info@controleorgaan.be).

Het Controleorgaan op de politionele informatie deelt in beginsel alleen aan de betrokkene mee dat de nodige controles zijn uitgevoerd.

In het kader van zijn toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in SIS II kan het controleorgaan voor politionele informatie worden verplicht samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteit gelet op haar bevoegdheden.

Nuttige link

  • Website van het COC (binnenkort beschikbaar)