Onrechtstreekse toegang tot het Schengen informatiesysteem

In België is de toegang tot uw persoonsgegevens in SIS II onrechtstreeks. Het is met andere woorden de Autoriteit die als tussenpersoon in uw plaats uw rechten zal uitoefenen. U moet zich hiervoor dus richten tot de Autoriteit. De hele procedure is gratis.

Welke elementen moet de aanvraag bevatten?

De betrokken persoon richt aan de Autoriteit een gedateerde en ondertekende brief (met naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit en een kopie van de identiteitskaart, paspoort of plaatsvervangend document).

Het verzoek moet bovendien de volgende informatie bevatten (indien de betrokkene over die informatie beschikt):

  • de autoriteit of dienst verantwoordelijk voor het signalement;
  • alle relevante informatie over de betwiste persoonsgegevens zoals de aard van de persoonsgegevens, de omstandigheden waarin of de plaats waar men op de hoogte werd gebracht van de betwiste persoonsgegevens);
  • de eventuele gewenste verbeteringen.

De Autoriteit stelt een modelbrief ter beschikking voor de uitoefening van uw rechten, waarin u enkel uw persoonlijke gegevens dient aan te vullen in de met grijs gemarkeerde zones.

Wat gebeurt er nadat u uw verzoek hebt ingediend?

Nadat de Autoriteit uw verzoek om toegang, verbetering of schrapping heeft ontvangen, neemt zij contact op met de betrokken autoriteit en voert zij alle verificaties uit die zij nuttig acht. Als de persoonsgegevens door België werden geregistreerd in het SIS II, kan de Autoriteit ze eventueel laten verbeteren of schrappen, of persoonsgegevens laten invoegen die verschillen van de persoonsgegevens die de betrokken dienst verwerkte. Zij kan ook mededeling van de persoonsgegevens verbieden.

Welke informatie verstrekt de Autoriteit?

Wanneer de Belgische bevoegde autoriteiten de persoonsgegevens in het SIS II registreerden, kan de Autoriteit, na advies van de betrokken politiedienst, aan de betrokken persoon alle informatie verstrekken die zij geschikt acht. Ingeval het niet de Belgische autoriteiten waren die de persoonsgegevens in het SIS II registreerden, zal de Autoriteit het land contacteren dat de registratie heeft verricht.

Het is verboden de informatie mee te delen wanneer die de wettelijke uitvoering van het signalement of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen zou kunnen schaden. Mededeling is eveneens verboden gedurende de gehele periode van een signalement voor discrete surveillance.