Structuur van de GBA

Het directiecomité

 • keurt de jaarrekeningen goed en beslist over de jaarlijkse begroting, het jaarverslag, het strategisch plan en het beheersplan;
 • bepaalt de evaluatie-indicatoren betreffende de uitvoering van het jaarverslag, het strategisch plan en het beheersplan;
 • beslist over de interne organisatie en samenstelling van de GBA, met inbegrip van de interne mobiliteit van het personeel tussen de organen;
 • beslist over het model van het legitimatiebewijs.

Voorzitter: David Stevens

Het algemeen secretariaat

 • beheren van vragen over de human resources, de begroting en de informatica van de GBA;
 • beheren van elke juridische aangelegenheid over het beheer en de werking van de GBA;
 • beheren van de interne en externe communicatie;
 • toezien op de ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van de persoonsgegevens;
 • geven van advies in het kader van een raadpleging GEB door een verwerkingsverantwoordelijke;
 • goedkeuren van de gedragscodes;
 • bevorderen van de invoering van certificeringsmechanismen en het goedkeuren van de criteria voor certificering;
 • goedkeuren van de modelcontractbepalingen en de bindende ondernemingsregels.
 • ...

Directeur: David Stevens

De geschillenkamer

De geschillenkamer is het administratief geschillenorgaan van de GBA en is samengesteld uit een voorzitter en zes leden.

In de uitoefening van haar opdrachten wordt de geschillenkamer ondersteund door een secretariaat die ook de taken uitvoert van een griffie.

Voorzitter: Hielke Hijmans

 

Het kenniscentrum

 • verstrekt adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens;
 • verstrekt aanbevelingen met betrekking tot de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een weerslag kunnen hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens.

Het kenniscentrum is samengesteld uit zes leden en de directeur van het kenniscentrum.

Directeur: Alexandra Jaspar

De eerstelijnsdienst

 • ontvangt de klachten en verzoeken die worden toegestuurd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • kan een bemiddelingsprocedure opstarten;
 • bevordert de gegevensbescherming bij het publiek, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan minderjarigen; 
 • bevordert de bewustwording bij de verantwoordelijken voor de verwerking en de verwerkers van hun verplichtingen;
 • verstrekt aan de betrokken personen informatie over de uitoefening van hun rechten.

Directeur: Charlotte Dereppe

De inspectiedienst

De inspectiedienst is het onderzoeksorgaan van de GBA.

De inspecteur-generaal en de inspecteurs moeten bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt, dat zij desgevraagd aanstonds moeten tonen.

Inspecteur-Generaal: Peter Van den Eynde