Samenstelling van de GBA in afwachting van de benoeming van de directeurs en de leden

De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemd op grond van hun competenties en ervaring op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Samen bieden ze het hoofd aan de juridische, economische, ethische en technologische uitdagingen van de evolutie van de digitale samenleving. De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar.

De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer moeten nog door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd worden. Daarom werd er bij wet van 24 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 beslist dat de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gedurende deze overgangsperiode de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen. Het mandaat van de leden van de CBPL eindigt de dag waarop de leden van het directiecomité de eed afleggen en de verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn.

De vaste en plaatsvervangende leden van de voormalige CBPL maken deel uit van de GBA in haar voorlopige samenstelling. De samenstelling van de GBA in afwachting van de benoeming van de directeurs, de leden van het kenniscentrum en de geschillenkamer is als volgt

Directiecomité

Willem DebeuckelaereDirecteur van het kenniscentrum
Jo BaretDirecteur van het algemeen secretariaat
Frank SchuermansInspecteur-generaal en directeur van de eerstelijnsdienst
Séverine WaterbleyInspecteur-generaal en directeur van de eerstelijnsdienst 
Dirk van der KelenVoorzitter van de geschillenkamer

Geschillenkamer

Dirk van der Kelen
Frank Desmet
Joël Livyns
Serge Mertens de Wilmars
Ivan Vandermeersch

Kenniscentrum

Willem DebeuckelaereVast lid
Stefan VerschuereVast lid
Jo BaretVast lid
Frank RobbenVast lid

Gert Vermeulen

Vast lid
Séverine WaterbleyVast lid
Frank De SmetPlaatsvervangend lid
Joël LivynsPlaatsvervangend lid
Serge Mertens de WilmarsPlaatsvervangend lid
Mireille SalmonPlaatsvervangend lid
Frank SchuermansPlaatsvervangend lid
Dirk van der KelenPlaatsvervangend lid
Ivan VandermeerschPlaatsvervangend lid