Samenstelling van de GBA in afwachting van de benoeming van de directeurs

De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemd op grond van hun competenties en ervaring op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Samen bieden ze het hoofd aan de juridische, economische, ethische en technologische uitdagingen van de evolutie van de digitale samenleving. De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar.

De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer moeten nog door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd worden. Daarom werd er bij wet van 24 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 beslist dat de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gedurende deze overgangsperiode de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen. Het mandaat van de leden van de CBPL eindigt de dag waarop de leden van het directiecomité de eed afleggen en de verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn.