Rol van de Autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de officiële benaming soms wordt afgekort tot "Autoriteit", is een onafhankelijk controleorgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens.

Ze werd opgericht na goedkeuring door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

De bevoegdheidssfeer van de Autoriteit is uitgebreid en algemeen. Ze is bevoegd voor elke vorm van verwerking van persoonsgegevens, ongeacht het domein waarin deze verwerking plaatsvindt en wat de aard ervan ook is: private of openbare sector, automatische of andere verwerking, …

De Autoriteit wordt nu al enkele jaren geconfronteerd met een hele reeks evoluties die haar werkwijze voortdurend beïnvloeden: de vermenigvuldiging van gegevensverwerking, de vraag naar snellere prestaties van de openbare diensten, gepaard gaand met de ontwikkeling van e-government, en de vraag naar het snel uitbrengen van adviezen of verlenen van machtigingen door de sectorale comités die binnen de Autoriteit zijn ingesteld.

De Autoriteit waakt over haar onafhankelijkheid en gezag, een noodzaak, terwijl ze tegemoetkomt aan de verwachtingen van een veranderende en dynamische omgeving. Dit maakte trouwens het voorwerp uit van de Wet van 26 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003) die haar efficiëntie en prestaties wou verbeteren.