Richtsnoeren inzake de gedragscodes en geaccrediteerde toezichthoudende organen

De definitieve versie van de richtsnoeren inzake gedragscodes en geaccrediteerde toezichthoudende organen is beschikbaar op de website van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, beter bekend als het EDPB. Gedragscodes zijn een instrument waarbij men zich vrijelijk kan aansluiten en waarmee een orgaan de conformiteit van haar verwerking met de AVG geheel of gedeeltelijk kan waarborgen.

De richtsnoeren van het EDPB bevatten details over uitwerking en inhoud van nationale en transnationale gedragscodes, maar ook over de procedure die moet worden gevolgd voor de goedkeuring ervan door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Ter herinnering, gedragscodes stellen organisaties die een bedrijfstak vertegenwoordigen, in staat om een reeks regels voor te stellen die de bepalingen van de AVG aanvullen om ze aan te passen aan de specifieke kenmerken van de verwerkingsactiviteiten in die bedrijfstak. Gedragscodes worden opgesteld door de professionele of interprofessionele sectoren en kunnen nationaal of internationaal zijn. De nationale codes zijn ondergeschikt aan en worden gevalideerd door de AVG. Een geaccrediteerd toezichthoudend orgaan controleert of een organisatie de code naleeft. Het is door het bindende karakter van de controle dat de naleving wordt gegarandeerd.

De gedragscode is een conformiteitsinstrument dat kan helpen om aan te tonen dat bepaalde vereisten van de AVG zijn nageleefd en de naleving ervan door kleine en middelgrote ondernemingen aanzienlijk te vergemakkelijken.

De Autoriteit moedigt in het bijzonder de ontwikkeling van dit soort instrumenten aan. Belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in gedragscodes zullen de komende weken meer informatie over dit onderwerp vinden op onze website.