Regelgeving en normering

De Autoriteit adviseert inzake regelgeving en normering.

Onze activiteiten in dit domein richten zich hoofdzakelijk tot enerzijds de bevoegde overheden en/of instanties (adviezen – artikel 29 Privacywet, aanbevelingen – artikel 30, § 1 Privacywet) en anderzijds tot de verantwoordelijken voor de verwerking (aanbevelingen inzake latere verwerking – artikel 21 Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en gedragscodes).

Via vertegenwoordiging in nationale en internationale werkgroepen (vb. Groep 29, Groep van Berlijn, conferentie van de commissies of controleorganen inzake privacybescherming, …) en door haar contacten met gelijkaardige organisaties in het buitenland drukt de Autoriteit haar stempel op de besluitvorming inzake privacybescherming.