Rechtskundig adviseur (code 2020 A1/1/F-N)

We zijn op zoek naar een Franstalige of Nederlandstalige contractuele medewerker - Rechtskundig adviseur voor een onbepaalde duur bij het Kenniscentrum van de GBA. De inschrijvingen worden op 17 februari afgesloten.

1. ALGEMENE VEREISTEN

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangeworven te worden:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

De GBA is een onafhankelijk controleorgaan, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De GBA is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.  De opdracht van de GBA is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens.
De GBA wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.
Het Kenniscentrum van de GBA heeft als doel om adviezen en aanbevelingen, uit eigen beweging, of op aanvraag van Overheden of Parlementen.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 januari 2020 zijn voldaan.

2. SPECIFIEKE VEREISTEN

De gedetailleerde functiebeschrijving met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties, kan aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de GBA (elisabeth.nam@apd-gba.be) en is ook te consulteren op de website van de GBA, zoals hierna aangegeven.

3. DOEL VAN DE FUNCTIE

Als Rechtskundig adviseur, beheert u in het bijdragen aan het toezicht op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet bestaat het doel van de functie uit het voorbereiden van :

 • adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens ( met inbegrip van en binnen het kader van de opmaak van ontwerpen van normatieve teksten);
 • aanbevelingen met betrekking tot de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een weerslag kunnen hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens.

4. SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Je beschikt over een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens,
 • Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen.
 • Je bent oplossingsgericht en gedreven.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je bent innovatief ingesteld en hebt interesse voor privacygerelateerde en technologische ontwikkelingen.
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent bereid om samen met internationale collega’s in het buitenland aan opdrachten te werken.
 • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines.
 • Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt ervaring in vergadertechnieken en verslaggeving.
 • Je beschikt over zeer goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, One Note, outlook Word en Powerpoint

5. BIJZONDERE VEREISTEN

 • Master of licentiaatsdiploma in de rechten;
 • Zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een troef.

6. AANBOD

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A1.  
Weddeschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.7069) :  48.511 – 71.418 EUR

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een termijn van 6 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een termijn van 3 maanden).

7. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?
U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

8. EXAMENPROCEDURE

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen.  De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.  

In principe zijn alle proeven mondeling.  Evenwel, al naar gelang het aantal uitgenodigde kandidaten kan de kennisproef schriftelijk georganiseerd worden.  De (schriftelijke en/of mondelinge) kennisproef wordt beoordeeld op 20 punten en om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

1/ Indien het aantal van uitgenodigde kandidaten de organisatie van een schriftelijke kennisproef rechtvaardigt, zal de examenprocedure op de volgende manier plaatsvinden :

Het examen verloopt in twee fasen : een schriftelijke proef over de materie en daarna een mondelinge proef met een gedeelte over de materie en een gedeelte over de vereiste competenties en vaardigheden.

De eerste schriftelijke proef betreffende de materie wordt beoordeeld op 15 punten. Om tot de volgende proef toegelaten worden, dient de kandidaat 7,5 punten te behalen. Dit deel zal gevolgd worden door een mondelinge proef over de materie (op 5 punten). Op het geheel, wordt de proef over de materie ( schriftelijk en mondeling deel ) beoordeeld op 20 punten.  Om te slagen dient de kandidaat minimum 12 punten te behalen.

Een tweede mondeling deel volgt waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

2/ Indien het aantal van de uitgenodigde kandidaten niet de organisatie van een schriftelijke kennisproef vereist, zal de examenprocedure op de volgende manier plaatsvinden :

Het examen verloopt mondeling en in twee delen : een deel over de materie en daarna een deel over de vereiste competenties en vaardigheden.
Het deel over de materie wordt beoordeeld op 20 punten. Om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

Het deel over de vereiste generieke en specifieke competenties heeft als doel na te gaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

In beide geval, wordt op het einde van de proeven een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde.  Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten.  Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

Op schriftelijk verzoek ( brief of e-mail ) kan het examenreglement alsook de samenstelling van de examencommissie worden verkregen.

9. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : 17/02/2020

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de GBA, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De datum van poststempel geldt als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de  website van de GBA : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/vacatures.