Voorwaarden

Toestemming is de vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee iemand de verwerking van zijn gegevens aanvaardt. "Vrij" wil zeggen dat er geen druk mag worden uitgeoefend om toestemming te verkrijgen. "Specifiek" houdt in dat de afbeelding voor geen ander doeleinde mag worden verwerkt dan dat waarvoor toestemming werd gegeven.

Deze toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Een ondubbelzinnige toestemming is voldoende. U kan dus met andere woorden ook een mondelinge toestemming geven/vragen, of zelfs een stilzwijgende (bv. een persoon laat zich fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten).

Een mondelinge of stilzwijgende toestemming is evenwel moeilijk bewijsbaar en een voorzichtige verantwoordelijke voor de verwerking tracht dan ook best omwille van bewijsredenen zoveel mogelijk de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen. Praktisch kan dat door aan de betrokken persoon bijvoorbeeld een specifiek formulier voor te leggen dat handelt over het nemen en het gebruik van zijn afbeelding.

De Autoriteit beveelt een schriftelijke toestemming aan bij het nemen of gebruiken van gerichte beelden in het kader van een besloten kring (bv. school, sportclub, vereniging, ...).

In een besloten kring wordt immers een onderscheid gemaakt al naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Wat nu precies "gericht" en "niet-gericht " is, hangt sterk af van de context en wordt geval per geval bekeken. Het begrip "gericht" slaat veeleer op een individuele afbeelding of een afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd (bv. de klassieke klasfoto of een individuele foto). Voor gerichte beelden moet op een formulier nauwkeurig worden verwezen naar de soort(en) te nemen foto's/filmpjes, de verspreidingsvorm (intern of extern, krantje, internet, e-mail, ...) en het doel. Verder moeten op dit formulier ook de rechten van de betrokkene worden vermeld, zoals het recht op informatie, toegang, verzet.

Het begrip "niet-gericht" is eerder beeldmateriaal dat een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten (bv. een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of een sportactiviteit). Voor niet-gerichte beelden volstaat het om de betrokkene te informeren dat zulke beelden worden genomen, voor welk doel en welke publicatie.

Omdat het in de praktijk niet altijd mogelijk is om toestemming te vragen, biedt het (voldoende) anonimiseren in een aantal gevallen mogelijk een oplossing.