Beperking voor journalistieke doeleinden

In een aantal gevallen kan u als gefilmde of gefotografeerde persoon niet alle rechten inroepen. Dit is onder andere het geval bij een verwerking voor journalistieke doeleinden.

De Privacywet voorziet er immers uitdrukkelijk in dat ze slechts beperkt van toepassing is indien persoonsgegevens verwerkt worden voor journalistieke doeleinden.

Zo bepaalt de Privacywet dat:

  • de verwerking van gevoelige gegevens, gegevens met betrekking tot de gezondheid en gerechtelijke gegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden mogelijk is wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon betrokken is;
  • er vrijstelling is van de informatieplicht op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire d oeleinden wanneer de toepassing ervan de verzameling van gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou brengen;
  • het recht van toegang en het recht van verzet van de betrokken persoon niet van toepassing is op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden in de mate dat de toepassing ervan een voorgenomen publicatie in het gedrang zou brengen of aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie.
  • Deze uitzonderingen hebben deels te maken met de uitoefening van het democratisch controlerecht door journalisten, de zogenaamde "waakhondfunctie" van de pers in een democratische samenleving. Dit controlerecht mag natuurlijk niet misbruikt worden.

Het gaat dan ook over een uitzondering waarop in naam van de persvrijheid een beroep kan worden gedaan, in het bijzonder door een geaccrediteerde journalist of door eenieder die een dergelijke rol vervult. Een ledenblad van bijvoorbeeld een vereniging of een schoolkrantje vallen met andere woorden niet onder deze uitzondering.

Over de verspreiding van beeldmateriaal heeft de Autoriteit een aanbeveling uitgebracht.