2231 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 2231

Document

Advies nr. 242/2021 van 17 december 2021

2021
Verzoek om advies over een ontwerpbesluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 inzake de erkenning en subsidiëring van centra …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 240/2021 van 17 december 2021

2021
Ontwerp van wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee-en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 238/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de aanvraag, de toekenning, de vernieuwing, de aanpassing, de weigering, de intrekking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 237/2021 van 17 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 236/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 235/2021 van 17 december 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, artikelen 8, 11 – 15
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 234/2021 van 17 december 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie als auditors of auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 233/2021 van 17 december 2021

2021
- een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 232/2021 van 15 december 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 231/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 230/2021 van 3 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 227/2021 van 3 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 226/2021 van 3 december 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 225/2021 van 3 december 2021

2021
Voorontwerp van programmawet – Titel 9 Sociale Zaken – Hoofdstuk 6 Responsabiliseringsbijdrage werkgevers inzake invaliditeit
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 224/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 223/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van het Verenigde College van COCOM van 10 maart 20161 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 221/2021 van 3 december 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 47, § 1, en 51, § 5, van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 218/2021 van 3 december 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een openbare dienstverplichting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 215/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer ingevolge …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 214/2021 van 16 november 2021

2021
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 213/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 212/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 211/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 207/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 206/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ijkverrichtingen voor opslagtanks
Categorie : Publicaties