Meer informatie over de Autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.

De GBA is met ingang van 25/05/2018 de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Het directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit de leidinggevenden van de andere vijf organen. Deze vijf personen zijn mandatarissen die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangesteld.

Zij oefenen hun ambt voltijds uit voor een eenmalig hernieuwbare termijn van zes jaar. De taken en werking van het directiecomité zijn omschreven in afdeling 1 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Sectorale comités

Binnen de voormalige Privacycommissie  waren sectorale comités ingesteld. Die zagen er in een specifieke sector op toe dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermings-
autoriteit schaft deze sectorale comités binnen de GBA af.

Meer over de sectorale comités

Internationaal

De Gegevensbeschermingsautoriteit is geen unicum in Europa: er bestaat een tegenhanger in elke EU-lidstaat, waarmee de GBA nauw samenwerkt om de Europese violen gelijk te stemmen en uit de ervaring van collega's te leren. Ook op wereldschaal heeft de GBA een aantal tegenhangers en contacten, zowel in werkgroepen als tijdens conferenties.

Meer over internationale samenwerking

Vacatures

De vacatures voor de ambtenaren in dienst van de GBA worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en eventueel ook in de pers

Solliciteren