Direct marketing

Indien de verwerkingsverantwoordelijke reeds uit eigen beweging een uitschrijfoptie aanbiedt, gebruikt u best deze mogelijkheid. Als die niet voorhanden is, kan u natuurlijk altijd een beroep doen op het specifieke recht van verzet tegen direct marketing.

Ook de sector zelf heeft initiatieven ontwikkeld om een recht van verzet mogelijk te maken (initiatieven die natuurlijk te onderscheiden zijn van uw wettelijk recht op verzet). Het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMA) heeft in dat verband twee zogenaamde “Robinson-lijsten” ontwikkeld (met name voor telefoon en reclame op naam). U kan zich hierop inschrijven om geen gepersonaliseerde reclame meer te ontvangen, maar dan alleen van de bedrijven die deelnemen aan het Robinson-initiatief. Meer informatie kan u vinden op de Robinsonsite van het BDMA.

Het recht van verzet houdt niet automatisch een schrapping van uw gegevens in. Indien de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens in één bestand schrapt, kan het zijn dat hij u, als hij een latere mailing opstuurt en hiervoor een beroep doet op een externe gegevensleverancier, opnieuw ongewild aanschrijft omdat uw gegevens in het nieuwe bestand van de gegevensleverancier voorkomen. Daarom houden sommige verantwoordelijken voor de verwerking een zogenaamd “wegduwbestand” bij van mensen die hun recht op verzet hebben uitgeoefend zodat ze kunnen bijhouden wie geen mailing meer wil ontvangen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het themadossier direct marketing.

De wetgever heeft ook voorzien in een specifiek recht van verzet voor telefonische commerciële prospectie. Daardoor kan elke abonnee zich op elk moment kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn telefoonnummer voor reclamedoeleinden. Dit verzet oefent de abonnee uit via de website van www.dncm.be.  DNCM vzw staat in voor het beheer van de  "Bel-me-niet-meer"-lijst.