Gemeenteraadsleden

Een heel specifiek inzagerecht wordt toegekend aan gemeenteraadsleden, net om hun democratisch controlerecht als gemeenteraadslid te kunnen uitoefenen.

Voor gemeenteraadsleden in Vlaamse gemeenten kan verwezen worden naar het Vlaams Gemeentedecreet waarvan artikel 30 onder meer het volgende stelt: "De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen…". Dit recht dient verder te worden geconcretiseerd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Voor gemeenteraadsleden in Waalse gemeenten kan de "Code de la démocratie locale et de la décentralisation" aangehaald worden, waarbij artikel L1122-10 een gelijkaardige regeling voorziet: "Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil".

Voor de Brusselse gemeenten geldt een gelijkaardige regeling, die terug te vinden is in de federale (nieuwe) Gemeentewet (artikel 84): "Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken".