De verschillende rechten

Het recht van toegang en het recht van verzet

De Privacywet verleent aan alle betrokken personen het recht van toegang tot hun gegevens, al dan niet rechtstreeks. Verder kan de betrokkene zich onder bepaalde voorwaarden ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

De Autoriteit stelt meer informatie ter beschikking, en modelbrieven om de betrokken persoon te helpen deze rechten uit te oefenen, op de aparte pagina's gewijd aan deze rechten.

Het recht van toegang respecteren als verantwoordelijke  voor de verwerking Het recht van toegang uitoefenen als betrokken persoon Het recht van verzet respecteren als verantwoordelijke voor de verwerking Het recht van verzet uitoefenen als betrokken persoon

Het recht op informatie

De betrokken persoon moet verwittigd worden dat zijn gegevens verwerkt zullen worden en waarom dat gebeurt.

Artikel 9 van de Privacywet bepaalt welke informatie de verantwoordelijke voor de verwerking aan hem moet verstrekken.

Het recht van verbetering

Als de betrokken persoon merkt dat er onjuiste, onvolledige, overbodige of verboden gegevens over hem circuleren, kan hij die kosteloos laten rechtzetten, laten wissen of verbieden te gebruiken. Als de verantwoordelijke voor de verwerking niet binnen de maand de fout heeft rechtgezet, kan de betrokkene bij de Autoriteit schriftelijk klacht indienen. Dit is het recht van verbetering, zoals voorzien in artikel 12 van de Privacywet.

Geen geautomatiseerde beslissing

Het zou niet goed zijn mocht een bepaalde beslissing die iemand aanbelangt enkel en alleen afhangen van de beslissingen van een machine. Zo is het dan ook bij wet verboden dat een beslissing die ingrijpende gevolgen voor deze persoon zou hebben, louter en alleen genomen wordt op basis van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid evalueert. Dit verbod is echter niet van toepassing wanneer die beslissing genomen wordt in het kader van een overeenkomst, bijvoorbeeld een lening of een verzekering of als het verplicht is door een wet of reglementaire bepaling. Dit moet steeds voorafgaandelijk worden meegedeeld aan de betrokkene die altijd de kans moet krijgen zijn mening te laten kennen.

Het recht een klacht in te dienen

Als iemand moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van zijn rechten of als hij merkt dat een verantwoordelijke zijn plichten niet nakomt, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit. De Autoriteit probeert dan te bemiddelen om de zaak in der minne te regelen. De Autoriteit behandelt de klacht gratis. Als dat niet lukt, kan zij de overtreding melden bij de Procureur des Konings of ze kan een zaak aanspannen bij de rechtbank. De betrokkene kan ook zelf een zaak aanspannen bij de rechtbank of klacht indienen bij de Procureur des Konings.