Raad van Europa

Op Europees niveau en op wereldschaal bestaat een wettelijk en normatief kader voor privacy- en gegevensbescherming. Hieronder vindt u de voornaamste Europese rechtsinstrumenten:
  • Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens: artikel 8
  • Verdrag 108 voor de bescherming van individuen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens
    Op 28 januari 1981 keurde de Raad van Europa deze conventie 108 goed. Hiermee wilde Europa de privacy van de burger beschermen wanneer zijn persoonsgegevens zouden verwerkt worden met nieuwe informatie- en communicatiesystemen. Ze legt ook verplichtingen op, maar dan alleen ten aanzien van de staten van de Europese Unie. Deze conventie is nog steeds uitermate relevant omdat ze ook moet worden nageleefd in domeinen die buiten het bestek van het eigenlijke Europese rechtssysteem vallen (zoals staatsveiligheid of strafrecht).
    Ook de memorie van toelichting bij dit verdrag bevat interessante informatie (ENG).
  • Aanvullend protocol bij Verdrag 108 voor de bescherming van individuen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens + memorie van toelichting (ENG)
  • Aanbeveling R(87)15 van het Comité van Ministers van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied (ENG)