Hoe stelt u zich kandidaat?

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de GBA, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van:

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam(at)apd-gba.be.