Communicatieadviseur en woordvoerder

De Gegevensbeschermingsautoriteit zoekt een contractuele communicatieadviseur en woordvoerder - onbepaalde duur. De inschrijvingen worden op 31/01/2019 afgesloten.

1. ALGEMENE VEREISTEN

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om benoemd te worden als stagiair:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

2. BIJZONDERE VEREISTEN

De gedetailleerde functiebeschrijving met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties van de functie, kan aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de GBA (elisabeth.nam(at)apd-gba.be) en is ook te consulteren op de website van de GBA, zoals hierna aangegeven.

3. DOEL VAN DE FUNCTIE

Als communicatieadviseur en woordvoerder werk je nauw samen met de communicatieverantwoordelijke en ben je verantwoordelijke voor de ontwikkeling en uitvoering van de interne en externe communicatie van de GBA. Met jouw enthousiaste, moderne en geïntegreerde communicatieaanpak promoot je de GBA als communicatieve partner.

Concreet bestaat het doel van de functie uit:

 • het uittekenen van een langetermijnstrategie en het jaarlijks uitwerken van een communicatieplan met acties die de communicatiedoelstellingen van de GBA ondersteunen;
 • het uitwerken van de communicatieacties naar zowel de burger als naar de gegevensverwerkingsverantwoordelijke toe;
 • het uittekenen van de social media-strategie;
 • de publicatie van het jaarverslag;
 • het schrijven van teksten voor meerdere doelen (website, nieuwsbrief, brochure, jaarverslag, persbericht, ...);
 • het mee uitbouwen en up-to-date houden van onze website;
 • het opnemen van de rol van (pers)woordvoerder;
 • het deelnemen aan paneldebatten en verzorgen van lezingen in het kader van opleidingen en studiedagen en dit alles zowel op nationaal als op internationaal niveau;
 • optreden als intern en extern aanspreekpunt voor alle communicatie gerelateerde vragen;
 • het instaan voor een interne optimale kennisdeling over de communicatiestrategie, het communicatieplan en de gevoerde communicatieacties.

4. SPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Je beschikt over een sterk vermogen tot communicatie, deze communicatievaardigheden hebben zowel betrekking op gesproken als geschreven communicatie.
 • Je beschikt over een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, of bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.
 • Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen.
 • Je bent oplossingsgericht en gedreven.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken.
 • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines.
 • Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken.
 • Je beschikt over de vaardigheid om complexe juridische materie om te vormen tot begrijpbare teksten voor burgerdoelgroepen en professionals zonder juridische expertise.
 • Je hebt ervaring in vergadertechnieken en verslaggeving.
 • Je beschikt over zeer goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.

5. BIJZONDERE VEREISTEN

 • Master of licentiaatsdiploma.
 • Het bezit van een master of licentiaatsdiploma in het werkveld “communicatie” vormt een belangrijke troef.
 • Ervaring in het werkveld “communicatie” vormt een belangrijke troef.
 • Functioneel drietalig: Nederlands, Frans en Engels.
 • Het bezit van een Selor attest artikel 12 voor de tweede landstaal en/of een attest B2 Engels vormen een belangrijke troef.
 • Bereidwilligheid om beschikbaar te zijn voor de pers ook buiten de kantooruren.

6. AANBOD

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven in de graad van adviseur (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A1. 

Weddeschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) – geïndexeerd (1.7069) :  48.511 – 71.418 EUR

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques.

7. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?
U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

8. EXAMENPROCEDURE

De aanwerving vindt plaats op basis van een mondeling onderhoud en wordt georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

De mondeling onderhoud waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties van het profiel beschikt. Om te slagen dient de kandidaat minimum 12 punten te behalen op de mondelinge proef.
 
De beoordeling van de vereiste generieke en specifieke competenties gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde.  Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep een eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal verkregen punten.  Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

9. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM: 31/01/2019

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de GBA, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van:

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De datum van poststempel geldt als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam(at)apd-gba.be.