Nationale externe vertegenwoordiging van de Autoriteit

Begeleidingscomité van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is ingesteld bij de Nationale Bank van België. De bedoeling van deze centrale is één centraal overzicht te bieden van alle kredieten die privépersonen aangaan, om te voorkomen dat zij een te hoge schuldenlast opbouwen. Het begeleidingscomité formuleert adviezen over ontwerpbesluiten die de wet op de Centrale voor kredieten aan particulieren betreffen, keurt administratieve en technische richtlijnen goed voor wie gegevens meedeelt aan de centrale, net zoals akkoorden rond informatie-uitwisseling met kredietcentrales in het buitenland.

Wie vragen heeft over kredietregistratie kan terecht in ons themadossier "Krediet" of op de website van de Nationale Bank.

Naar de website van de Nationale Bank

Beroepsorgaan van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)

Bij het Beroepsorgaan van het Comité I kan een (rechts)persoon beroep aantekenen indien hem een veiligheidsattest of machtiging geweigerd werd, of in geval van een negatief veiligheidsadvies. De voorzitter van de Autoriteit is lid van dit beroepsorgaan, net zoals de voorzitters van het Comité I en het Comité P. Een aantal veelgestelde vragen over dit beroepsorgaan zijn te vinden op de website van het Comité I.

Naar de website van het Comité I

Vlaamse Toezichtcommissie (VTC)

De Vlaamse Toezichtcommissie heeft een adviserende rol op Vlaams niveau en machtigt de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse overheidsinstantie. De VTC bestaat uit zes effectieve leden en zes plaatsvervangers, van wie er drie ook lid zijn van de Autoriteit. Voor meer details kunt u terecht op de website van de VTC.

Naar de website van de VTC

Brusselse Controlecommissie

Drie leden van de Autoriteit (+plaatsvervangers) zullen ook lid zijn van deze tegenhanger van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op Brussels niveau. Twee van deze drie leden van de Autoriteit zijn de voorzitter en ondervoorzitter van de Brusselse Controlecommissie, die toezicht uitoefent op de gegevensstromen die waarvoor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is.

Ordonnantie houdende oprichting van de Brusselse Controlecommissie

Gegevensbeschermingsautoriteit Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gegevensuitwisselingen

Drie Franstalige leden van de Autoriteit (+plaatsvervangers) zullen ook lid zijn van deze tegenhanger van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), die toezicht houdt op de gegevensstromen waarvoor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap bevoegd zijn.

Samenwerkingsakkoord dat deze commissie heeft opgericht

Beheers- en toezichtscomité van het CBB

Het CBB (Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling) centraliseert juridische informatie over de financiële situatie van een schuldenaar. Het wordt beheerd door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, die onder de controle staat van het beheers- en toezichtscomité. Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen van het centraal bestand en de Autoriteit.

Technische Commissie van de Permanente Steekproef

Deze technische commissie houdt toezicht op elk gebruik van de zogenaamde "permanente steekproef". Deze steekproef bevat gegevens over de Belgische bevolking die afkomstig zijn van de ziekenfondsen. Meer informatie over de steekproef vindt u op de website van het RIZIV.

Naar de website van het RIZIV

Raadgevend comité van de Stichting Kankerregister

De Stichting Kankerregister verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens over kanker. Het raadgevend comité ziet onder meer toe op de kwaliteit en de kwantiteit van de geregistreerde kankergerelateerde gegevens. De stichting beschikt over een eigen website met uitgebreide informatie.

Naar de website van de Stichting Kankerregister

Technisch comité SC 27 van het Bureau voor Normalisatie: Information Technology/Security Techniques (Working Groups 1, 3 & 5)

Deze werkgroepen buigen zich over de herziening van de ISO-normen die een invloed zouden kunnen hebben op privacy, onder meer door erop toe te zien dat deze normen coherent blijven met de Privacywet.

Overleg met binnenlandse organisaties en instanties

Soms ontstaat bij de behandeling van een specifiek dossier de behoefte om systematisch overleg te plegen met andere organisaties of instanties over een gemeenschappelijke problematiek of een nieuw initiatief. Een voorbeeld daarvan is de uitrol van slimme energiemeters, die heel wat privacyvragen met zich meebrengt en waarvoor de Autoriteit op regelmatige basis overlegt met de energieregulatoren. E-ticketing bij de openbare vervoersmaatschappen is een tweede voorbeeld.

Belnis

Belnis is een nationaal overlegplatform met als leden o.a. de Autoriteit, de Federal Computer Crime Unit (FCCU), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)… Het is bedoeld om een gemeenschappelijke aanpak uit te werken voor problemen rond informatiebeveiliging.

Academische onderzoeksgroepen

De Autoriteit neemt ook deel aan de vergaderingen van academische onderzoeksgroepen als het thema daarvan raakt aan onze bevoegdheid, zoals bijvoorbeeld EMSOC (User Empowerment in a Social Media Culture) en SPION (Security and Privacy in Online Social Networks).