Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Publicatie van het jaarverslag 2012

30/05/2013
De Autoriteit heeft haar jaarverslag 2012 gepubliceerd. Het bevat een overzicht van alle beslissingen die de Autoriteit en haar sectorale comités in 2012 hebben genomen, en een beschrijving van de belangwekkendste daarvan. Verder wordt zoals elk jaar verslag uitgebracht over de belangrijkste nationale en internationale activiteiten van de Autoriteit. Die activiteiten zijn erop gericht, zoals de voorzitter van de Autoriteit het met de woorden van Avishai Margalit beschrijft, "een rechtvaardige en vooral fatsoenlijke samenleving" op te bouwen.

Camerawet te beperkt voor mobiele camera's met nummerplaatherkenning en uniformcamera's

27/05/2013
Naar aanleiding van de recente berichtgeving over het gebruik van mobiele camera's door de politiediensten wil de Autoriteit verduidelijken dat niet zij als instantie het gebruik van deze camera's verbiedt. Het is de Camerawet die dit niet toelaat. Reeds in februari 2012 signaleerde de Autoriteit dit aan de wetgever in een aanbeveling uit over de diverse toepassingsmogelijkheden van camerabewaking, met een vraag om aanpassing van de wetgeving.

Eedaflegging van de nieuwe leden van de Autoriteit

02/05/2013
Op vrijdag 3 mei 2013 leggen de nieuwe leden en plaatsvervangers van de Gegevensbeschermingsautoriteit, ook wel “Autoriteit” genoemd, de eed af in de handen van de Kamervoorzitter en dat in aanwezigheid van de leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit Justitie.

Verkiezing van de nieuwe leden van de Autoriteit

22/03/2013
De Autoriteit en haar secretariaat zijn verheugd u te kunnen melden dat de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire vergadering van donderdag 21 maart 2013 de nieuwe commissieleden heeft verkozen. Het ging om een geheime stemming over een door de ministerraad voorgedragen lijst met twee kandidaten voor ieder te bekleden mandaat. Alle verkozenen worden aangesteld voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van eedaflegging.

Autoriteit onderneemt onmiddellijk actie bij gegevenslek salarisenquête Jobat

08/01/2013
Dinsdagochtend 8 januari werd de Autoriteit in kennis gesteld van een gegevenslek bij de advertentiesite Jobat. Het ging om een lijst met e-mailadressen van personen die hebben deelgenomen aan de salarisenquête van Jobat, en het persoonlijk rapport dat voor deze personen werd opgesteld op basis van de gegevens die zij hadden ingevuld.

Autoriteit informeert over ontwikkelingen in zaak gegevenslek NMBS

03/01/2013
In de zaak rond het gegevenslek bij de NMBS heeft de Autoriteit een onderzoek ingesteld naar wat er precies gebeurd is. Op vrijdag 4 januari vindt een eerste ontmoeting plaats om af te toetsen wat de oorzaak van het lek was, welke veiligheidsmaatregelen de NMBS neemt om de persoonsgegevens in haar bezit te beschermen, en wat de spoorwegmaatschappij in de toekomst zal doen om dergelijke lekken te voorkomen.

Nieuwe wet beknot recht van toegang burger tot dossier bij fiscus

27/08/2012
Op 24 augustus werd in het Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd over de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën. Zoals steeds wanneer een wet de verwerking van persoonsgegevens betreft, werd de ontwerptekst eerst aan de Autoriteit voorgelegd voor advies. Dat advies was deze keer gunstig, mits een aantal opmerkingen in acht werden genomen. De voornaamste bekommernis was onduidelijkheid rond toegang voor burgers tot hun gegevens in de databank van de fiscus. Bij publicatie van de tekst in het Staatsblad bleek dat de opmerkingen van de Autoriteit uiteindelijk niet geïntegreerd zijn, en sterker nog, dat de tekst zelfs in ongunstige zin gewijzigd was t.o.v. het document dat ter advies werd voorgelegd.

De Autoriteit informeert: jaarverslag 2011 en infobrochure "cybersurveillance"

22/08/2012
Informatieverstrekking aan het publiek behoort tot de kerntaken van de Autoriteit. Voor de uitvoering hiervan doet de Autoriteit in de eerste plaats een beroep op haar frontoffice, voor eerstelijnsbehandeling van vragen om informatie. Daarenboven onderhoudt zij een website met zowel algemene als gespecialiseerde informatie rond privacy en persoonsgegevensbescherming, die trouwens eind mei 2012 volledig vernieuwd werd. Ten slotte verzorgt de Autoriteit publicaties, waarvan er in augustus 2012 twee verschenen zijn: het jaarverslag 2011 en een informatiebrochure "cybersurveillance".

Politici die online campagne voeren tijdens sperperiode mogen Privacywet niet uit het oog verliezen

10/08/2012
Verschillende Vlaamse media berichtten vandaag over een lacune in de Vlaamse kieswetgeving: drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen politici geen reclame verspreiden via de radio, op de televisie en in de bioscopen. Het internet wordt niet vermeld, waardoor online campagnes volgens sommigen dus toegelaten zijn. Hierover oordelen, behoort niet tot de bevoegdheid van de Autoriteit, maar ze wil wel een lans breken voor naleving van de Privacywet door politici die toch zouden besluiten online campagne te gaan voeren. Vooral belangrijk: transparantie naar de kiezer toe.

De nieuwe Facebook privacy policy – laat uw stem horen!

06/06/2012

Half mei publiceerde Facebook herziene privacyregels voor de gebruikers van de socialenetwerksite. Deze regels zijn volgens Facebook transparanter en beter leesbaar dan de vorige, maar dat blijkt niet het geval, althans volgens de Oostenrijkse student Max Schrems, aanvoerder van de ondertussen erg populaire protestbeweging "europe-v-facebook.org". Hij had bijgevolg een campagne opgestart tegen de nieuwe privacyregels, met als bedoeling Facebook te dwingen er een soort van "referendum" over te houden.

Pagina's