Autoriteit formuleert aanbevelingen t.a.v. een zoekmotor voor de verwijdering van URL’s uit diens zoekresultaten

Terug naar overzicht persberichten
30 maart 2018
Ingevolge een klacht uit 2016, publiceert de Autoriteit advies 75/2017 met aanbevelingen voor een zoekmotor voor het verwijderen van URL's uit diens zoekresultaten. De klacht betrof URL’s met onjuiste informatie die de klagers in verband brachten met ernstige feiten waarvoor zij nooit werden vervolgd.

De grootste bezwaren van de betrokken klagers betrof het feit dat de verwijdering van de URL’s door de zoekmotor:

  • gedeeltelijk bleek te zijn aangezien de geblokkeerde URL's nog steeds raadpleegbaar waren via het domein « .com » (uitgezonderd vanop het Belgisch grondgebied), en vanuit landen buiten de Europese Unie;
  • ondoeltreffend bleek te zijn aangezien het enerzijds volstaat om de schrijfwijze van de URL te veranderen opdat de inhoud van de betwiste link opnieuw verschijnt en anderzijds dat door het toevoegen van de trefwoorden naam en voornamen aan de zoekcriteria de URL toegankelijk wordt op de zoekmotor.

Daarom menen de klagers dat de verwijdering niet beantwoordt aan hun rechten onder artikel 12 van de Privacywet.

Nadat de Autoriteit de argumenten van beide partijen had onderzocht, verklaarde zij de klacht ontvankelijk en gegrond. Zij is van mening dat een zoekmotor - als verantwoordelijke voor de verwerking - moet kiezen voor de meest beschermende oplossing, vermits de schade een feit is en de zoekmotor het recht op verwijdering erkent en niet betwist. Een limitatieve (territoriale) verwijdering uit de zoekresultaten kan niet worden beschouwd als toereikend in het licht van artikel 12 van de Privacywet en in het licht van het “Google Spain arrest” (van 13 mei 2014) van het HvJEU.

Dit arrest spreekt zich evenwel niet uit over de geografische reikwijdte van de verwijdering van URL’s uit de zoekresultaten die aan de zoekmotoren wordt opgelegd. Maar het beperkt de verwijdering evenmin tot uitsluitend de domeinnamen die toegankelijk zijn vanaf de woonplaats van de klagers of het grondgebied van de Europese Unie en het sluit het domein « .com » niet uit. Welnu, de verschillende extensies van de zoekmotor kunnen niet anders beschouwd worden dan evenveel technische toegangskanalen tot eenzelfde zoekmotor met eenzelfde verwerking. De URL’s van de zoekmotor kunnen dus niet het onderwerp vormen van gedifferentieerde blokkeringsbeslissingen al naargelang de oorsprong van zijn "kunstmatige" territoriale lokalisatie. Volgens de Autoriteit berooft een territoriale beperking van de verwijdering van URL’s, zoals toegepast door de zoekmotor, de uitoefening van het recht op bescherming van het privéleven van zijn doeltreffendheid.

De Autoriteit verzoekt de zoekmotor om haar territoriale benadering voor de verwijdering van URL’s opnieuw te overwegen door zich niet enkel te beperken tot de Europese extensies en de extensie « .com » en om voor al zijn extensies over te gaan tot dezelfde verwijdering uit de zoekresultaten zoals toegekend aan de betrokkenen, tenzij voor sommige landen wordt aangetoond dat een dergelijke verwijdering strijdig zou zijn met hun nationaal recht. Bovendien verzoekt de Autoriteit de zoekmotor om een blokkeringssysteem in te voeren die elke nieuwe verschijning van de omstreden URL's vermijdt op basis van andere trefwoorden die toegevoegd worden aan de namen en voornamen van de betrokkenen.

Tot slot herinnert de Autoriteit eraan dat de verwijdering uit de zoekresultaten niet bedoeld is of voor gevolg heeft dat een omstreden link definitief wordt geschrapt. De link blijft toegankelijk middels zijn volledige vermelding in een webvenster. De toegankelijkheid tot de link op die wijze valt niet onder de verantwoordelijkheid van de zoekmotor, net zomin als het aan de zoekmotor is om de inhoud te verwijderen van de webpagina die met die link overeenstemt. Het tegenovergestelde beweren zou erop neerkomen dat de zoekmotor de toelating krijgt om te censureren en dat zou ontoelaatbaar zijn.