Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt de FOD Volksgezondheid

11/07/2019
Vandaag, dinsdag 9 juli 2019 besliste de Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie betreft een geval waarin de FOD Volksgezondheid niet heeft gereageerd op het verzoek van een burger om zijn recht van inzage uit te oefenen, ondanks een bevel van de Autoriteit. Eerbiediging van het recht van de burgers op bescherming van persoonsgegevens is volgens de Autoriteit een hoeksteen van de AVG, en de verwerkingsverantwoordelijken moeten alles in het werk stellen om dit te waarborgen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit legt een sanctie op in het kader van een verkiezingscampagne

29/05/2019
Op dinsdag 28 mei 2019, legde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerste financiële sanctie op sinds de inwerkingtreding van de AVG. Deze administratieve boete bedraagt 2000 euro en betreft het misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden. Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: de bescherming van gegevens is een zaak van ons allen maar de verwerkingsverantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vooral als zij een overheidsmandaat hebben.

Het Hof van Beroep van Brussel beslist om de zaak Facebook door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie

08/05/2019
Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en eiste dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels naleeft. Vooraleer zich ten gronde uit te spreken, wil het Hof van Beroep er zeker van zijn dat de Autoriteit de procedure tegen Facebook kan voortzetten, gelet op de inwerkingtreding van de AVG op 25/05/2018. Het is om die reden dat het Hof van beroep heeft beslist om bepaalde vragen door te sturen naar het Hof van Justitie van Europese Unie.

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2018

25/04/2019
Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag werd ook de AVG van toepassing. De Autoriteit kreeg een nieuwe samenstelling én nieuwe bevoegdheden. Op die datum hielden de Sectorale comités op te bestaan bij de GBA. De GBA ontving ook dubbel zoveel vragen en adviesaanvragen in vergelijking met 2017! Voor "Ik beslis" werden talrijke educatieve projecten over de AVG uitgewerkt en een ervan won zelfs een internationale prijs.

Een nieuw begin voor de Gegevensbeschermingsautoriteit!

24/04/2019
Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. De nieuwe leden van de GBA werden aangeduid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 24 april 2019 legden zij daar hun eed af.

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

26/03/2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De Autoriteit zal bepleiten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, en dat Facebook bevolen moet worden om de Belgische en Europese privacyregels te respecteren wanneer zij persoonsgegevens verwerkt door middel van haar cookies, social plug-ins en pixels.

Conclusies van de advocaat-generaal betreffende het gebruik van plug-ins door webmanagers

21/12/2018
Advocaat-generaal Bobek deelde op 19 december 2018 zijn conclusies mee in de zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV.

Zes maanden AVG: een balans

23/11/2018
Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kreeg een nieuwe structuur en zag het aantal adviesvragen, informatievragen en klachten buitengewoon toenemen. Bedrijven en organisaties stuurden hun beleid inzake gegevensbescherming bij en de nieuwbakken¬ functionarissen voor gegevensbescherming melden zich massaal aan bij de toezichthouder. Toch blijft de nood aan advies en begeleiding hoog: de GBA publiceert daarom een reeks informatieve filmpjes en maakt ook haar website en jongerenplatform “ik beslis” AVG-conform.

Smartspeelgoed kopen: ja maar met kennis van zaken !

22/11/2018
De feesten komen snel naderbij en dus is de koopjesperiode volop aan de gang! Hebben uw kinderen al hun verlanglijstje afgegeven? Het is dus nu of nooit ! Auto's met afstandbediening, avonturenverhalen, slijm in alle kleuren, ... je krijgt er zowaar hoofdpijn van. En alsof dat nog niet genoeg is, sta je plots oog in oog met het laatste high-tech speelgoed, of beter gezegd «smartspeelgoed». Uw kinderen zijn dol op dit speelgoed dat met het internet verbonden is, maar weet u echt hoe ze werken, hoe uw persoonsgegevens en die van uw kinderen worden verwerkt, hoe u ze moet gebruiken en hoe u ze kunt beveiligen? U leest enkele "intelligente" tips op onze website www.ikbeslis.be.

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

29/10/2018
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters regelt. Zij bevestigt hierin haar ongunstig advies voor de registratie van vingerafdrukken van de volledige bevolking op de elektronische identiteitskaart. De GBA vraagt de intrekking van deze maatregel zodat eerst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling kan plaatsvinden. Bovendien moet worden aangetoond dat ons huidige model van identiteitskaart ontoereikbaar is in de strijd tegen vervalsing.

Pagina's