Meer informatie over de Autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.

De GBA is met ingang van 25/05/2018 de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en werd opgericht door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Model legitimatiebewijs

De inspecteur-generaal en de inspecteurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit moeten bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit zijn van het legitimatiebewijs van hun ambt, dat zij desgevraagd aanstonds moeten tonen.

De legitimatiekaart bekijken

Reglement van interne orde

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 20/12/2018 het reglement van interne orde en het overgangsreglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd.

Meer weten

Internationaal

De Gegevensbeschermingsautoriteit is geen unicum in Europa: er bestaat een tegenhanger in elke EU-lidstaat, waarmee de GBA nauw samenwerkt om de Europese violen gelijk te stemmen en uit de ervaring van collega's te leren.

Ook op wereldschaal heeft de GBA een aantal tegenhangers en contacten, zowel in werkgroepen als tijdens conferenties.

Meer over internationale samenwerking

Vacatures

De vacatures voor de ambtenaren in dienst van de GBA worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en eventueel ook in de pers

Solliciteren

Externe vertegenwoordiging

Naast de vergaderingen van het kenniscentrum en de geschillenkamer, zijn er nog een heel aantal andere commissies, organisaties, vergaderingen of conferenties waar de GBA haar stem laat horen. Op onderstaande pagina's vindt u een kort overzicht.

Nationaal

Internationaal