Mededeling van plaatsing en intern register

Oorspronkelijk diende een thematische aangifte camerabewaking te worden ingediend bij de Privacycommissie. Dit systeem is evenwel volledig gewijzigd aangezien de aangifte en het bijhorende openbaar register (dat alle aangiften bevatte en online te raadplegen was) zijn afgeschaft door de AVG.

De huidige Camerawet stelt dan ook uitdrukkelijk dat elke plaatsing van een bewakingscamera dient medegedeeld te worden aan de politiediensten en dit uiterlijk de dag vóór die waarop de bewakingscamera in gebruik wordt genomen. Ook elke wijzing aan de aangebrachte cameravoorziening dient gemeld te worden.

Om dit meldingssysteem praktisch te organiseren heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om een webapplicatie hiervoor te voorzien. U kan dan meer informatie vragen rond het elektronisch meldingsformulier. Een dergelijke melding zal nog steeds dienen te gebeuren per plaats en zal een aantal gegevens moeten bevatten om de verwerking te kunnen identificeren zoals onder meer: de identiteit van de aangever, het type van plaats, het adres, het type van camera, de lokalisatie van de camera,… Wat dit laatste punt betreft is het daarenboven de bedoeling om de lokalisatie te markeren op de in het formulier geïntegreerde geografische kaart. Een jaarlijkse controle/check dient door de verwerkingsverantwoordelijke te gebeuren.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is dus niet meer betrokken bij deze mededelingsplicht en voor verdere (praktische) vragen omtrent dit aspect dient u zich dan ook te richten tot de bovenvermelde FOD. Belangrijk om melden is het feit dat de melding/aangifte niet meer openbaar te raadplegen zal zijn.

Naast de mededeling van de plaatsing van een bewakingscamera of –camera’s dient de verwerkings verantwoordelijke eveneens een intern register  bij te houden met de beeldverwerkingsactiviteiten van zijn bewakingscamera’s. Dit register moet in een schriftelijke vorm bestaan (eventueel elektronisch) en dient ter beschikking gehouden te worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit register bevat onder meer de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, de precieze doeleinden van de verwerking, de categorieën van ontvangers, eventuele doorgifte aan derde landen, de bewaartermijn, een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en ook een aantal typische informatie-elementen eigen aan het cameragebruik zoals bijvoorbeeld de vermelding van het type plaats.

Intern register

Naast de mededeling van de plaatsing van een bewakingscamera of –camera’s dient de verantwoordelijke eveneens een intern register  bij te houden met de beeldverwerkingsactiviteiten van zijn bewakingscamera’s. Dit register moet in een schriftelijke vorm bestaan (eventueel elektronisch) en dient ter beschikking gehouden te worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit register bevat onder meer de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke, de precieze doeleinden van de verwerking, de categorieën van de ontvangers, eventuele doorgifte aan derde landen, de bewaartermijn, een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en ook een aantal typische informatie elementen eigen aan het cameragebruik zoals bijvoorbeeld de vermelding van het type plaats.