Machtigingssysteem vervalt op 25/05/2018

Op 24 mei houden de huidige Autoriteit en haar sectorale comités op te bestaan. De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei 2018 zijn taken zal opnemen, werd door de wetgever niet belast met het verlenen van voorafgaande machtigingen. Het bestaande machtigingssysteem komt dan ook op 25 mei 2018 te vervallen.

De Autoriteit en haar sectorale comités zullen pogen alle om aanvragen die voor 05/03/2018 werden ingediend af te werken in de mate dat de kwaliteit van het aanvraagdossier en in te brengen adviezen dit toelaten.

De aanvragen die na 05/03/2018 nog worden ingediend voor het Sectoraal comité van het Rijksregister, het Sectoraal comité van de Federale Overheid en het Statistisch Toezichtscomité kunnen, gelet op de gebruikelijke doorlooptijd van dergelijke dossiers, niet meer worden behandeld. Artikel 111, derde lid, van de wet van 3 december 2017 bepaalt dat de lopende machtigingsaanvragen van voor de inwerkingtreding van de wet, moeten worden behandeld door de functionaris van de gegevensbescherming van de instellingen betrokken bij de gegevensuitwisseling.

In die optiek is het raadzaam dat u reeds contact opneemt met de functionaris van de gegevensbescherming (DPO) van de instelling van wie u gegevens wenst te verkrijgen en dat u uw dossier aan hem voorlegt met het oog op een spoedige behandeling na 25/05/2018.

Volgens artikel 111, tweede lid van de wet van 3 december 2017 is toetreding tot een reeds verleende algemene machtiging ook na 24 mei 2018 nog mogelijk.