Lijsten GEB van de toezichthoudende autoriteit

De AVG verplicht iedere toezichthoudende autoriteit om een lijst op te stellen van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is en om deze lijst in bepaalde gevallen mee te delen aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB). De GBA heeft haar ontwerplijst voorgelegd aan het ECGB en daarna aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van het ECGB.

De Autoriteit benadrukt dat ontwerplijsten geen afbreuk doen aan de algemene verplichting van verwerkingsverantwoordelijke om steeds te voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. 

Bovendien zijn de lijsten slechts een indicator: het uitvoeren van een GEB blijft steeds vereist van zodra de toepassingsvoorwaarden bepaald bij artikel 35 van de AVG voldaan zijn. De ontwerplijsten dienen dan ook vooral gezien te worden als aanknopingspunten, die bijkomende houvast bieden wnneer de verwerkingsverantwoordelijke wil nagaan of de uitvoering van een GEB verplicht is.

Een ontwerp van lijst van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is werd voorbereid door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aangepast door de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Autoriteit heeft vervolgens deze lijst meegedeeld aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB) opdat dit een advies zou uitbrengen. Het Comité heeft zich uitgesproken in zijn advies 2/2018. De Autoriteit heeft haar ontwerp aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van het Comité.