Kunnen uw rechten ingeperkt worden? (Art. 23 AVG)

Enkel een Europese of nationale wet kan uw rechten inperken.

Bovendien moet deze beperking de essentie eerbiedigen van de fundamentele rechten en vrijheden. De beperking moet ook noodzakelijk en proportioneel zijn binnen een democratische samenleving. Niet elke beperking is toegestaan. De beperking moet tot doel hebben:

 • de nationale veiligheid;
 • landsverdediging;
 • de openbare veiligheid;
 • de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
 • andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
 • de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
 • de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
 • een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag;
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
 • de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Om die beperkingen nog beter te omkaderen, eist de AVG ook dat de wet die uw rechten zal beperken, een bepaalde kwaliteit heeft.

Elke wettelijke maatregel die deze beperkingen invoert, moet specifieke bepalingen bevatten die in voorkomend geval, betrekking hebben op:

 • de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens;
 • het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen;
 • de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte;
 • de vaststelling van de verwerkingsverantwoordelijke of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken;
 • de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
 • de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;
 • het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.

En tot slot machtigt de AVG de lidstaten om te voorzien in bepaalde beperkingen op de rechten van de betrokkenen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, historisch, wetenschappelijk of statistisch onderzoek of archivering in algemeen belang.