Kinderen

De nieuwe privacywetgeving laat in één bepaalde context kinderen vanaf 16 jaar toe om zelf toe te stemmen met gegevensverwerking, namelijk in de context van commerciële internetdiensten die zich rechtstreeks richten tot kinderen.

Let op – de Belgische wetgever mag de groep 13 - 16-jarigen hetzelfde privilege geven – hou de berichtgeving van de Autoriteit in het oog. Let wel op, kinderen die zelf toestemden mogen eisen dat hun gegevens op elk moment gewist wor den, ook na hun meerderjarigheid!

Bekijk of je gegevens verwerkt van minderjarige kinderen en of je de leeftijd van de betrokkene moet nagaan. Ga na hoe je met de ouder(s) of voogd(en) in contact kan treden, bijvoorbeeld om toestemming te vragen of een contract aan te gaan.

Indien jouw bedrijf of organisatie gegevens van kinderen verzamelt, hou rekening met de rol die hun ouders of voogd spelen! Onthoud dat de toestemming controleerbaar moet zijn en dat desgevallend de privacyverklaring moet geschreven zijn in voor kinderen begrijpbare taal.