Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van Toerisme Vlaanderen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de toekenning van een sociaal tarief aan mensen met een laag inkomen Toerisme Vlaanderen Rijksregister van de natuurlijke personen Toekenning van een sociaal tarief aan mensen met een laag inkomen 53/2014 09-07-2014
Aanvraag van Toerisme Vlaanderen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de opvolging van subsidieaanvragen en de uitbouw van het gebruikers- en toegangsbeh Toerisme Vlaanderen Rijksregister van de natuurlijke personen Opvolging van subsidieaanvragen en de uitbouw van het gebruikers- en toegangsbeheersysteem 61/2014 30-07-2014
Beraadslaging betreffende de aanvraag van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregist Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor een vermindering tot vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsplicht. 027/2005 06-07-2005
Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de staatsinstellingen, de Gemeenschappen en Gewesten en de publiekrechtelijke instellingen die zelf de kinderbijslagen aan hun personeel uitbetalen, om toegang te krijgen tot het Ri Vaste Bijstandsdienst RKW Voor de loonadministratie voor het uitbetalen van wedden, kinderbijslagen en vergoedingen aan het personeel. 15/2009 18-02-2009
Aanvraag van de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten (SePAC) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken teneinde de betaling van kinderbijslagen Vaste Bijstandsdienst RKW Voor de betaling van kinderbijslagen aan het personeel van de ministeriële kabinetten en de cellen van de Waalse regering te verzekeren en in dit raam de verplichtingen na te komen die worden opgelegd door de wetgeving betreffende de kinderbijslagen. 07/2009 21-01-2009
Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering, afdeling Hoger Onderwijs, tot machtiging voor aanwending van het Rijksregister in het kader van de gegevensuitwisseling via de Databank Hoger Onderwi Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Rijksregister van de natuurlijke personen Aanwending van het Rijksregister in het kader van de gegevensuitwisseling via de Databank Hoger Onderwijs 2.0 65/2014 10-09-2014
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalsk Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Private Stichting Kankerregister Voor Vlaams onderzoek baarmoederhalskanker, onder voorbehoud machtiging van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 77/2012 26-09-2012
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vit Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Rijksregister van de natuurlijke personen Uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform 70/2013 09-10-2013
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van de beraadslaging nr. 10/2004 met het oog op de werking van het Vesta-systeem Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor het raadplegen van de Dimona- en DmFA-gegevens, in het kader van de werking van het Vesta-systeem. 036/2008 30-07-2008
Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht, voorheen onderdeel van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, te kunne Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rijksregister van de natuurlijke personen Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht 23/2017 17-05-2017
Aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer te gebruiken met het oog op de organisatie van het centraal examen voor energiedeskundigen type A en Vlaams Energieagentschap Selor Met het oog op de organisatie van het centraal examen voor energiedeskundigen type A en type C, samenwerking met Selor. 47/2012 06-06-2012
Aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank Vlaams Energieagentschap Algemene Administratie Patrimonium Documentatie Voor de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank, onder voorbehoud machtiging SCFO. 67/2009 18-11-2009
Aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging Vlaams Parlement Onder voorbehoud: andere assemblees Eventueel in de toekomst: voor het gebruik van de gegevensbank "toegangskaarten". 27/2009 18-05-2009
Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitvoering van de maatregel omtrent de d Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Uitgiftebedrijf Accor TRB nv Voor de uitvoering van de maatregel omtrent de dienstencheques voor kinderopvang. 20/2007 18-07-2007
Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot stand te brengen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding met het oog op de administratieve verwerking van de aanvragen inz Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" Administratieve verwerking van de aanvragen inzake maatwerk bij collectieve inschakeling 78/2013 11-12-2013
Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Vlaamse Belastingdienst SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing 15/2014 19-02-2014
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake mestbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het mestbeleid te bewerkstelligen. 04/2009 21-01-2009
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake plattelandsbelei Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het plattelandsbeleid te bewerkstelligen. 05/2009 21-01-2009
Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. de eenmalige perceelsregistratie, de uitbouw van een e-loket. Vlaamse Landmaatschappij het Agentschap Landbouw en Visserij Voor de informatieuitwisseling in het kader van de eenmalige perceelsregistratie en de uitbouw van een e-loket. 028/2006 08-11-2006
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Het agentschap Wonen Vlaanderen Met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning. 19/2012 14-03-2012

Pagina's