Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling KMO, om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het o Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling KMO Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om controles te kunnen doen aan de hand van multifunctionele aangiftes of de attesten opgesteld door sociale secretariaten. 035/2005 27-07-2005
Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Steun aan de Landbouw, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruike Ministerie van het Waalse Gewest Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Steun aan de Landbouw FOD Informatica- en Communicatietechnologie; RSVZ via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Authenticatie van gebruiker elektronische identiteitskaart; informatie over het statuut; eenmalige perceelsregistratie, …, met het oog op o.a. de administratieve vereenvoudiging, controle en uitbouw van een e-loket. 005/2007 28-02-2007
Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: voor de toekenning van subsidies aan de OCMW’s, onder voorbehoud van beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 013/2006 24-05-2006
Aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van het decreet werkingsbudgetten Ministerie van Onderwijs, Agentschap voor Onderwijsdiensten De afdeling studietoelagen van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Voor de toepassing van het decreet werkingsbudgetten. 52/2008 10-12-2008
Deliberatie betreffende de toegang door de directie Netintegratie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer er MIVB Federale Politie Voor het vaststellen van overtredingen en de snelle identificatie van slachtoffers van een ongeval. 005/2004 15-03-2004
Aanvraag van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) tot uitbreiding van de machtigingen verleend bij de koninklijk besluiten van 29 juni 2003 MIVB Onder voorbehoud: de mutualiteiten; OCMW, telkens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: om vast te stellen of iemand als WIGW kan gekwalificeerd worden; om zich ervan te vergewissen of iemand financiële steun geniet. 026/2006 18-10-2006
Aanvraag van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België om in eigen naam en namens haar leden toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; Kruispuntbank van Ondernemingen (onder voorbehoud machtiging door het bevoegde sectoraal comité) Met het oog op o.a. uitvoering van de artikelen 139 en 140 van de hypotheekwet, deelname aan het Phenix-project, het systeem e-gerechtsdeurwaarder. 016/2006 05-07-2006
Aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van de ontwikkeling van een extranet/webplatform voor architecten, voor de digitalisering van bouwaanvragen Nationale Raad van de Orde van Architecten Onder voorbehoud: FOD Financiën Eventueel in de toekomst: in het kader van de ontwikkeling van een extranet/webplatform voor architecten, voor de digitalisering van bouwaanvragen. 12/2011 16-02-2011
Machtigingsaanvraag van de Orde van Vlaamse Balies om toegang te hebben tot de gegevens uit het Rijksregister en het nummer ervan te gebruiken m.b.t. haar leden Orde van Vlaamse Balies Rijksregister van de natuurlijke personen Toegang te hebben tot de gegevens uit het Rijksregister en het nummer ervan te gebruiken m.b.t. haar leden 70/2014 10-09-2014
Machtigingsaanvraag van het parlement van de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ om in het kader van een protocolakkoord voor gezamenlijke legimitatie- en toegangskaarten, het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles De parlementen Legimitatie- en toegangskaarten 31/2013 17-04-2013
Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het raam van de uitgifte van toegangskaarten Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijksregister van de natuurlijke personen Uitgifte van toegangskaarten 81/2013 11-12-2013
Machtigingsaanvraag van het Waals parlement om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees Parlement wallon Andere assemblees Beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees 40/2013 08-05-2013
Aanvraag van het Participatiefonds om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op o.a. het verstrekken van beroepskredieten, van microfinanciering, uitkering van i Participatiefonds Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Met het oog op o.a. het verstrekken van beroepskredieten, van microfinanciering, uitkering van inkomenscompensatievergoedingen aan zelfstandigen. 018/2007 20-06-2007
Aanvraag van de provincie Vlaams-Brabant om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het Platform Welzijn en Gezondheid Provincie Vlaams-Branbant Rijksregister van de natuurlijke personen identificatiedoeleinden in het Platform Welzijn en Gezondheid 11/2014 19-02-2014
Aanvraag van Recip-e vzw strekkende tot het behoud van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 05/2011 Recip-e VZW eHealth-platform Een permanente toegang te hebben tot het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 6°, WRR (niet de plaats van overlijden) 12/2014 19-02-2014
Aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de vervulling van zijn taken inzake het overlevingspensioen, de overgangsuitkering en de inkomensgarantie voor ouderen Rijksdienst voor Pensioenen Rijksregister van de natuurlijke personen Toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de vervulling van zijn taken inzake het overlevingspensioen, de overgangsuitkering en de inkomensgarantie voor ouderen 60/2014 30-07-2014
Aanvraag van de VZW Samenwerking Vlaams Water om de uitbreiding te bekomen van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 53/2005 van 21 december 2005 Samenwerking Vlaams Water Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Met het oog op de toepassing van de bepalingen die voorzien in een vermindering of vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsverplichting, onder voorbehoud machtiging SCSZ. 017/2007 20-06-2007
Aanvraag van de VZW Samenwerking Vlaams Water om in eigen naam en namens haar leden mededeling te bekomen van de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruikenmet het oog op de saneringsverpl Samenwerking Vlaams Water Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om na te gaan wie geniet van een vermindering of vrijstelling van saneringsheffing, onder voorbehoud machtiging sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 053/2005 21-12-2005
Machtigingsaanvraag van de Direction Générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) van de Service public de Wallonie (SPW) om toegang te krijgen tot verschillende gegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer te gebruiken om de vestig Service public de Wallonie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Vestiging, inning, controle op de inning en invordering van Waalse gewestelijke belastingen en taksen te vergemakkelijken 32/2013 17-04-2013
Aanvraag van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding, om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot verschillende gegevens van het Rijksregister en om het Rijks Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l’Emploi et de la Recherche, Département Emploi et Formation professionnelle Rijksregister van de natuurlijke personen De erkenning, toelage en de controle op het gebruik van subsidies toegekend aan bepaalde private of openbare organismen die actief zijn in sectoren die afhangen van werk en beroepsopleiding 20/2016 13-04-2016

Pagina's