Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvanger Gegevensverstrekkeraflopend sorteren Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering voo Minister van Klimaat en Energie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; FOD Financiën Voor het bekomen van bepaalde informatie van een aantal instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid; verificatie inkomstenaspect, telkens met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering 12/2009 18-02-2009
Aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering voor de lev Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; FOD Financiën Voor het bekomen van bepaalde informatie van een aantal instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid; verificatie inkomstenaspect, telkens met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering 30/2008 04-07-2008
Aanvraag van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België om in eigen naam en namens haar leden toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; Kruispuntbank van Ondernemingen (onder voorbehoud machtiging door het bevoegde sectoraal comité) Met het oog op o.a. uitvoering van de artikelen 139 en 140 van de hypotheekwet, deelname aan het Phenix-project, het systeem e-gerechtsdeurwaarder. 016/2006 05-07-2006
Aanvraag van maatschappijen van onderlinge bijstand om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de facultatieve verzekering (tak 2 en 18) Maatschappijen van onderlinge bijstand Maatschappijen waarbij ze zijn aangesloten Kunnen vaststellen of een persoon een verzekering kan afsluiten bij een bepaalde maatschappij evenals de betrokkene correct te identificeren 10/2013 16-01-2013
Aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging Vlaams Parlement Onder voorbehoud: andere assemblees Eventueel in de toekomst: voor het gebruik van de gegevensbank "toegangskaarten". 27/2009 18-05-2009
Aanvraag van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken met het oog op het ICT-systeem DAVINCI Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Onder voorbehoud: cliëntvolgsysteem van de VDAB (onder voorbehoud machtiging VTC); de leer- en ervaringsbewijzen databank van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs; de kruispuntbank inburgering van het Agentschap voor Bestuurszaken (onder voorbehoud machtiging SCRR) Eventueel in de toekomst: met het oog op het ICT-systeem DAVINCI in het kader van onderwijsdoelstellingen. 31/2012 04-04-2012
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het inburgeringsbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Onder voorbehoud: de erkende onthaalbureaus gelegen in een gemeente behorend tot het Nederlands taalgebied, onder opschortende voorwaarden Eventueel in de toekomst: voor onderzoek van vastgestelde inbreuken in het kader van het inburgeringstraject en het opleggen van administratieve geldboetes. 39/2011 20-07-2011
Aanvraag van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) tot uitbreiding van de machtigingen verleend bij de koninklijk besluiten van 29 juni 2003 MIVB Onder voorbehoud: de mutualiteiten; OCMW, telkens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: om vast te stellen of iemand als WIGW kan gekwalificeerd worden; om zich ervan te vergewissen of iemand financiële steun geniet. 026/2006 18-10-2006
Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en solidariteitsinstellingen en de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS om in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen toegang te hebbe Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (ten behoeve van VZW SIGEDIS) Onder voorbehoud: een aantal instellingen van de sociale zekerheid; de CBFA; de FOD Financiën en andere instanties. Eventueel in de toekomst: in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen. 49/2010 02-12-2010
Aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van de ontwikkeling van een extranet/webplatform voor architecten, voor de digitalisering van bouwaanvragen Nationale Raad van de Orde van Architecten Onder voorbehoud: FOD Financiën Eventueel in de toekomst: in het kader van de ontwikkeling van een extranet/webplatform voor architecten, voor de digitalisering van bouwaanvragen. 12/2011 16-02-2011
Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie tot machtiging voor aanwending van het rijksregister voor het beheer van de functiegegevens en de evaluatiedossiers van de personeelsleden van het Federaal Openbaar Ambt door de Federa Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Onder voorbehoud: FTP Eventueel in de toekomst: teneinde een update van functie- en dienstgegevens te verrichten naar Crescendo (applicatie FOD P&O) toe. 83/2012 17-10-2012
Aanvraag van het BIPT om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005 BIPT Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005, betreffende de elektronische communicatie. 41/2005 19-10-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer CVBA (Gedis) om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 015/2005 04-05-2005
Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: voor de toekenning van subsidies aan de OCMW’s, onder voorbehoud van beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 013/2006 24-05-2006
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebr Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 016/2005 04-05-2005
Aanvraag van het Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging (afgekort EASI-WAL) om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de doorgifte van Rijksregistergeg Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging Onder voorbehoud: met nog nader te bepalen Waalse departementen en instellingen Eventueel in de toekomst: raadpleging op een eenvoudige en uniforme wijze van authentieke bronnen, zoals het Rijksregister. 007/2008 23-01-2008
Aanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om gemachtigd te worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in de leer- en ervaringsbewijzendatabank Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Onder voorbehoud: Syntra Vlaanderen; Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen; Agentschap voor Onderwijsdiensten; Vlaamse Examencommissie en NARIC Eventueel in de toekomst: Voor gebruik in de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). 07/2011 26-01-2011
Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van het project digitale bouwaa Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Orde der architecten Voor de volledige behandeling van stedenbouwkundige aanvragen, zoals opgelegd door de Vlaamse Regering van 9 september 2011. 28/2012 04-04-2012
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake baarmoederhalsk Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Private Stichting Kankerregister Voor Vlaams onderzoek baarmoederhalskanker, onder voorbehoud machtiging van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 77/2012 26-09-2012
Aanvraag tot het verlenen van een machtiging aan de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Met het oog op de medische onderzoeken van de werknemers. 013/2004 26-04-2004

Pagina's