Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag tot machtiging van Bloso voor toegang tot het Rijksregister en gebruik van het identificatienummer in het kader van identificatie en authenticatie van trainers en sportbegeleiders en de erkenning van hun kwalificaties Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap Rijksregister van de natuurlijke personen Identificatie en authenticatie van trainers en sportbegeleiders en de erkenning van hun kwalificaties 82/2014 29-10-2014
Aanvraag van BLOSO om gemachtigd te worden het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het gebruik van de boekhoudtoepassing Orafin en de identificatie van de personen die gebruik maken van haar diensten Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Rijksregister van de natuurlijke personen Gebruik van de boekhoudtoepassing Orafin en de identificatie van de personen die gebruik maken van haar diensten 103/2014 10-12-2014
Aanvraag van Vlabinvest om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van aanvragen van kandidaat-huurders, -kopers en –erfpachters Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant VMSW en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen Identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van aanvragen van kandidaat-huurders, -kopers en –erfpachters 48/2013 19-06-2013
Machtigingsaanvraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de legitimatie- en toegangskaarten voor toegang tot de Belgische parlementaire a Kamer van volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement Rijksregister van de natuurlijke personen Beheer van de legitimatie- en toegangskaarten voor toegang tot de Belgische parlementaire assemblees 58/2013 10-07-2013
Aanvraag van de Kansspelcommissie om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitoefening van haar bevoegdheden Kansspelcommissie FOD Budget en beheerscontrole Voor verwerken van gegevens (in FEDCOM) van bepaalde categorieën van spelers en gokkers, opgesomd in art. 54 van wet 17 mei 1999. 72/2012 05-09-2012
Verzoek van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) om machtiging te verlenen aan de Belgische notarissen voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister als zoeksleutel bij de raadplegingen van het Kadaster die Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Het netwerk van de Administratie voor patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën (het Kadaster). Gebruik als zoeksleutel in het kadaster voor opdrachten waarmee Belgische notarissen zijn belast. 16/2011 16-03-2011
Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en solidariteitsinstellingen en de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS om in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen toegang te hebbe Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (ten behoeve van VZW SIGEDIS) Onder voorbehoud: een aantal instellingen van de sociale zekerheid; de CBFA; de FOD Financiën en andere instanties. Eventueel in de toekomst: in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen. 49/2010 02-12-2010
Aanvraag van de Afdeling Financieel Management van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid om toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het voorbereiden, ondertekene laamse Overheid, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Financieel Management De instellingen van de sociale zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; de federale en gewestelijke fiscale administraties via Fedict Met het oog op het voorbereiden, ondertekenen en authenticeren van akten m.b.t. vastgoed. 08/2010 24-03-2010
Aanvraag van maatschappijen van onderlinge bijstand om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de facultatieve verzekering (tak 2 en 18) Maatschappijen van onderlinge bijstand Maatschappijen waarbij ze zijn aangesloten Kunnen vaststellen of een persoon een verzekering kan afsluiten bij een bepaalde maatschappij evenals de betrokkene correct te identificeren 10/2013 16-01-2013
Aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering voo Minister van Klimaat en Energie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; FOD Financiën Voor het bekomen van bepaalde informatie van een aantal instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid; verificatie inkomstenaspect, telkens met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering 12/2009 18-02-2009
Aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering voor de lev Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; FOD Financiën Voor het bekomen van bepaalde informatie van een aantal instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid; verificatie inkomstenaspect, telkens met het oog op de toekenning van een forfaitaire prijsvermindering 30/2008 04-07-2008
Aanvraag van het Ministerie van de Franse Gemeenschap om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken voor een kadaster van tewerkstelling in de non-profitsector Ministerie van de Franse Gemeenschap Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Uitbouwen van een kadaster voor tewerkstelling in de non-profitsector. 021/2008 07-05-2008
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging nr.10/2004 van 5 april 2004 met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg Het consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap vzw; de 5 regionale centra voor borstkankeropsporing Voor het actualiseren van het doelgroepenbestand in Heracles; voor de uitvoering van het screeningsproces en de registratie van de screeningsgegevens in Heracles, telkens met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake borstkanker. 005/2005 14-03-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de Huizen van het Nederlands te machtigen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op administratieve opvolging van de leerloopba Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volwassenenonderwijs De erkende onthaalbureaus; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs Met het oog op administratieve opvolging van de leerloopbaan Nederlands tweede taal van de cursist (inburgeringsbeleid). 022/2004 09-08-2004
Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie FOD Informatica- en Communicatietechnologie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie & onder voorbehoud: Vlaamse Landmaatschappij; Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Hulp aan de landbouw; Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Administratie Land- en Tuinbouw; Administratie, Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Authenficatie van de gebruiker van de elektronische identiteitskaart; identificatie van natuurlijke personen die bij een onderneming horen en eventueel in de toekomst: eenmalige perceelsregistratie 042/2005 09-11-2005
Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van het multidisciplinair dossier Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming Vaccinnet van het Agentschap Zorg en Gezondheid In het kader van het multidisciplinair dossier, artikel 10 van decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 december 1998. 43/2008 10-09-2008
Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van het decreet betreffende gelijk Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor de toepassing van het decreet betreffende gelijke onderwijskansen. 25/2007 18-07-2007
Aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van geregeld vervoer, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identifi Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van geregeld vervoer Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor een administratieve vereenvoudiging en fraudebestrijding in de taxi- en vervoersector, onder voorbehoud van de beslissing van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 027/2006 18-10-2006
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Algemene Directie Economie en Tewerkstelling, Afdeling Tewerkstelling en beroepsopleiding, Cel plaatsing en hulp bij de tewerkstelling, om toegang tot de informatiegegeve Ministerie van het Waals Gewest, Algemene Directie Economie en Tewerkstelling, Afdeling Tewerkstelling en beroepsopleiding, Cel plaatsing en hulp bij de tewerkstelling Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor de subsidiëring van wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde van volledig werklozen en om te kunnen toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. 028/2005 06-07-2005
de aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie, om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Toepassen van wetten en decreten in verband met de investeringspremie en om te kunnen toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. 036/2005 27-07-2005

Pagina's