Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van de van de Algemene Operationele Directie Economie, Tewerkstelling en Onderzoek ("aanvrager") van het Waals Gewest om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en het rijksregisternummer, in het kader van zijn opdrach Direction générale opérationnelle Economie Emploi et Recherche de la région wallonne Rijksregister van de natuurlijke personen Beheer van de loopbaanonderbrekingen binnen de overheid 28/2017 21-06-2017
Aanvraag van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de Waalse Overheidsdienst om toegang te krijgen tot verschillende gegevens van het Rijksregister en het nummer ervan te gebruiken i Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des TIC du Service public de Wallonie Rijksregister van de natuurlijke personen Toegang te krijgen tot verschillende gegevens van het Rijksregister en het nummer ervan te gebruiken in het raam van zijn nieuwe bevoegdheid over de comités tot aankoop van onroerende goederen ingevolge de zesde staatshervorming 35/2015 17-06-2015
Aanvraag van Eandis cvba om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de vervulling van een aantal van hun openbare dienstverplichtingen en de organisatie van Eandis cvba Rijksregister van de natuurlijke personen Vervulling van een aantal van hun openbare dienstverplichtingen en de organisatie van hun klantenbeheersysteem 84/2016 19-10-2016
Aanvraag van de eWBS (e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging), BCED, Service dus Cadastre du Non-Marchand (Dienst van het Kadaster van de non-profit tewerkstelling in Wallonië) om gemachtigd te worden om toegang te krijgen tot sommige gegevens van het Ri eWBS, Banque carrefour d’échange des données (BCED), Service du Cadastre de l’emploi du Non-Marchand (SCNM) Rijksregister van de natuurlijke personen Een volledige en uitvoerige inventaris van de non-profit tewerkstelling in Wallonië op te maken en diensten met toegevoegde waarde te verlenen die de gegevens van die inventaris aanvullen of exploiteren 88/2014 29-10-2014
Aanvraag tot het verlenen van een machtiging aan de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Met het oog op de medische onderzoeken van de werknemers. 013/2004 26-04-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FOD Economie; FOD Volksgezondheid; FOD Financiën; FOD Binnenlandse Zaken; Vlaams Gewest; Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest Voor de administratieve vereenvoudiging; voor gegevensuitwisseling; voor de uitwisseling van gegevens in verband met particuliere slachtingen in het slachthuis; met het oog op een doeltreffend beheer van de landbouwaangelegenheden 034/2004 25-11-2004
Aanvraag met betrekking tot het gebruik van het Rijksregisternummer van de residentiële eindafnemers door hun respectieve leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders, uitsluitend met het oog op de automatische toepassing Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Economie Met het oog op de automatische toepassing van de sociale maximumprijzen aan de beschermde residentiële eindafnemers. 74/2009 23-12-2009
Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie om gemachtigd te worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en van het wachtregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het g Federale Overheidsdienst Justitie Federale Politie Met het oog op het geïnformatiseerd systeem voor detentiebeheer SIDIS. 46/2012 06-06-2012
Aanvraag ingediend door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), afhangend van de FOD Personeel en Organisatie, maar tevens ten behoeve van het geheel van federale instellingen die kunnen deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen... Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Ambtenaren van de personeelsdiensten van de FOD’s en openbare instellingen via WEBGUI of VPN-SSL; FOD Financiën via een LAN to LAN verbinding Voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen. 34/2006 20-12-2006
Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie tot machtiging voor aanwending van het rijksregister voor het beheer van de functiegegevens en de evaluatiedossiers van de personeelsleden van het Federaal Openbaar Ambt door de Federa Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Onder voorbehoud: FTP Eventueel in de toekomst: teneinde een update van functie- en dienstgegevens te verrichten naar Crescendo (applicatie FOD P&O) toe. 83/2012 17-10-2012
Algemene machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken bij aanwending van het "Federal Authentication Service" –systeem van FEDICT middels de eID voor het gebruikers- en toegangsbeheer van informaticatoepassingen uitgewerkt door bepaalde instell FEDICT Rijksregister van de natuurlijke personen Gebruikers- en toegangsbeheer van informaticatoepassingen uitgewerkt door bepaalde instellingen belast met een opdracht van algemeen belang 108/2014 10-12-2014
Aanvraag van de FOD Economie, Directoraat-generaal Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering van ele FOD Economie, Directoraat-generaal Telecommunicatie en Informatiemaatschappij Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor een automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering van elektriciteit en gas. 28/2008 04-07-2008
Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor aanwending van het Rijksregister in het kader van de registratie en authenticatie van de gebruikers van de federale e-Procurement toepassingen FOD Personeel en Organisatie Federal Authentication Service Registratie en authenticatie van de gebruikers van de federale e-Procurement toepassingen 31/2014 09-04-2014
Aanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om gemachtigd te worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van de human resources toepassing Debohra FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst P&O van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; dienst P&O van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde Informatieuitwisseling met de FOD P&O m.b.t. de personen die bij hem tewerkgesteld zijn. 51/2011 12-10-2011
Aanvraag van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) - Direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées/Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées (SBFPH) om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in he Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) - Direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées/Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées (SBFPH) Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Met het oog op administratieve vereenvoudiging te beschikken over informatie betreffende de gesubsidieerde werknemers van de centra, diensten en ondernemingen en betreffende de gehandicapten in het 64/2012 05-09-2012
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer CVBA (Gedis) om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 015/2005 04-05-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de erkende onthaalbureaus te machtigen om in het kader van het inburgeringsbeleid het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Cel Inburgering De Huizen van het Nederlands; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs In het kader van het inburgeringsbeleid. 24/2004 09-08-2004
Machtigingsaanvraag om het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de dossiers van de cursisten die ingeschreven staan in het netwerk van het Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (Wa Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises RVA Gebruik voor invullen formulieren voor verkrijgen van start- en stagebonus toevertrouwd bij decreet van 17 juli 2003. 15/2012 15-02-2012
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebr Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 016/2005 04-05-2005
Aanvraag van Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te bekomen en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het voeren van de boekhouding van de Vlaamse Over Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting Departement van Onderwijs en Vorming; de uitgaveninterface van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed; de bankrekeninginterface van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Voor inkomsteninterfaces voor terugvoderingen betreffende onjuist betaalde studietoelagen en correcties van weddes van onderwijzend personeel; voor de betaling van huursubsidies; voor de link te maken tussen de juiste persoon en de bankrekening 45/2009 15-07-2009

Pagina's