Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van het BIPT om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005 BIPT Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005, betreffende de elektronische communicatie. 41/2005 19-10-2005
Aanvraag van het Centre bruxellois de coordination pour le dépistage du cancer du sein (Brumammo asbl) om toegang te krijgen tot de informatie van het Rijksregister en om het identificatienummer te gebruiken in het kader van onderzoeken naar borstkan Centre bruxellois de coordination pour le dépistage du cancer du sein Kankerregister Gebruiken in het kader van onderzoeken naar borstkanker binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 27/2012 04-04-2012
Aanvraag vanwege het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers om toegang te verkrijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken in het raam van de kankeropsporing in de Franse Gemeensc Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers Kankerregister Voor de invoering van een georganiseerd borstkankeropsporingsprogramma. 48/2011 21-09-2011
Machtigingsaanvraag ingediend door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding om mededeling te krijgen van sommige gegevens van het wachtregister en van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het raam Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor gebruik in het raam van het project Migratieloopbaan van nieuwe migranten in België (CAREERS). 63/2012 05-09-2012
Machtigingsaanvraag van het Centrum voor informatieverwerking voor het Brussels Gewest (CIBG) om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om hun rol te kunnen vervullen als intermediaire instelling die werd belast met de codering va Centrum voor informatieverwerking voor het Brussels Gewest Diverse OCMW’s Om hun rol te kunnen vervullen als intermediaire instelling die werd belast met de codering van OCMW-gegevens voor de verwezenlijking van verdere statistische verwerkingen 07/2013 16-01-2013
Aanvraag van Cultuurnet Vlaanderen vzw om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitrol en het beheer van de UiTPAS Cultuurnet Vlaanderen vzw Rijksregister van de natuurlijke personen Toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitrol en het beheer van de UiTPAS 71/2014 10-09-2014
Aanvraag van het Departement Bestuurszaken om toegang te verkrijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken met het oog op de realisatie van het elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer van de Vlaamse ov Departement Bestuurszaken CORVE; Vlaams Energieagentschap; Departement Onderwijs en Vorming; Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en Studietoelagen; ESF-agenschap vzw; Departement Werk en Sociale Economie; Agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Agenschap Jongerenwelzijn; Agentschap Ondernemen, afdeling Europa Economie; Agentschap Ondernemen, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Voor de uitbouw van een Vlaams gebruikers- en toegangsbeheer, met het oog op de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van informatie en elektronische diensten die worden aangeboden door verschillende administratieve diensten van de Vlaamse overheid. 34/2011 18-05-2011
Machtigingsaanvraag om het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van de wettelijke bepalingen bedoeld in het Ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevorderi Département de l’Energie et du Bâtiment durable du Service Public de Wallonie FOD Financiën Betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik. 10/2012 11-01-2012
Aanvraag van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid en Departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de digitale p Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid en Departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid Rijksregister van de natuurlijke personen In het kader van de digitale procedure voor de omgevingsvergunning 95/2016 07-12-2016
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het Vlaams Energieagentschap met het oog op de toepassing van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepal Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Vlaams Energieagentschap Met het oog op de toepassing van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. 86/2012 17-10-2012
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te bekomen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de administratieve verwerking van aanvragen in Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid Rijksregister van de natuurlijke personen Het kader van de administratieve verwerking van aanvragen inzake het Vlaams zorgkrediet 71/2016 14-09-2016
Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het wachtregister met het oog op zijn inspectietaken Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie RSV; RSZPPO Gebruik van elektronisch personeelsbestand van de werkgevers (RIP), Dimona, Limosa-kadaster, DMFAgegevensbank en Genesis-kadaster om de inspectietaken te kunnen uitvoeren. 11/2009 18-02-2009
Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie, Cel Administratieve Geldboeten om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het wachtregister en om het identificatienummer van het rijksregister te gebruiken, in het Departement Werk en Sociale Economie, Cel Administratieve Geldboeten Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid De verwerking en het onderzoek van de vaststellingen van de Inspectie Werk en Sociale Economie (WSE) (PV's), de voorbereiding van beslissingen, de oplegging van administratieve geldboeten en de verwerking van de resultaten van de beslissingen. 38/2012 09-05-2012
Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu FAVV Voor het beheer van de databank met de lijst van de erkende dierenartsen. 19/2009 25-03-2009
Aanvraag van de Dienst Gewestelijke Belastingen (Brussel Fiscaliteit) tot uitbreiding van het koninklijk machtigingsbesluit van 13 november 1995 Dienst Gewestelijke Belastingen (Brussel Fiscaliteit) Rijksregister van de natuurlijke personen Vaststelling, inning, invordering en controle van belastingen en heffingen waarvan de uitvoering toebehoort aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87/2014 29-10-2014
Aanvraag om de dienst inning van het kijk- en luistergeld, geïntegreerd in de bestuurscel voor de overgang in het beheer van de Waalse belastingen, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers Dienst inning van het kijk- en luistergeld (Waals Gewest) Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.); Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor het doorgeven van een nieuwe inschrijving en voor het bepalen van de personen die kunnen genieten van een vrijstelling, telkens met het oog op het uitvoeren van de taken tot heffing en inning van het kijk- en luistergeld 002/2004 15-03-2004
Aanvraag van de Direction de la promotion de l’Emploi van de DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) van de Service public de Wallonie (SPW) om gemachtigd te worden om de gegevens te raadplegen van de aanvragers van een APE-subsidie (Aides à la Pro Direction de la promotion de l’Emploi de la DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) du Service public de Wallonie (SPW) Direction de l'Inspection Sociale Voor gebruik beheren APE-voorziening zoals bedoeld in artikel 34 van het Decreet van 25 april 2002. 32/2012 04-04-2012
Machtigingsaanvraag van de "Direction de l’Emploi et des Permis de travail, DGO Economie Emploi et Recherche (DGO 6) du Service public de Wallonie (SPW) (de Directie Tewerkstelling en arbeidsvergunningen, Algemene Directie Economie en Tewerkstelling Direction de l’Emploi et des Permis de travail, DGO Economie Emploi et Recherche du Service public de Wallonie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor identificatie werknemers bij de erkende plaatselijke ontwikkelingsagentschappen in het Waalse Gewest. 41/2012 09-05-2012
Machtigingsaanvraag van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO 3) van de Waalse Overheidsdienst (WOD) om toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister t Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO 3) du Service Public de Wallonie (SPW) Fedict Beheer van de signaletiekgevensbank DGO3-central 08/2013 16-01-2013
Machtigingsaanvraag van het Operationeel Directoraat-generaal van de Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid (DGO5) van de Waalse Overheidsdienst om toegang te hebben tot diverse gegevens van het Rijksregister en het rijksregisternummer te Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DG05) du SPW Rijksregister van de natuurlijke personen De toekenning, de toelagen en de controle op het gebruik van de toegekende subsidies aan bepaalde private- of overheidsinstanties in de sociale- en gezondheidssector 52/2015 02-09-2015

Pagina's